logo1 logo2

Sou aquí:: inici » 5. Procediments de selecció del contractista

← Unitat 4 | Unitat 6 →

5. Procediments de selecció del contractista

5.1 Normes generals

5.1.1 Adjudicació ordinària

D’acord amb l’article 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (a partir d'ara LCSP), els contractes s’han d'adjudicar de manera ordinària d’acord amb les normes següents:

 1. Amb una pluralitat de criteris d’adjudicació, que s'han de fonamentar en el principi de la millor relació qualitat-preu.
 2. Amb els procediments obert o restringit, excepte contractes de concessió de serveis especials de l’annex IV.
 3. Amb la resta de procediments, en els casos que expressament estableix la LCSP:
 • Procediment negociat, sense publicitat: en els casos de l’article 168.
 • Diàleg competitiu o licitació amb negociació: en els casos de l’article 167.
 • Associació per a la innovació: en els casos de l’article 177.
 • Contractes menors: es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i amb l’habilitació professional necessària, d’acord amb les limitacions de l’article 118.
 • En els contractes de prestació d’assistència sanitària en supòsits d’urgència i amb un valor estimat inferior a 30.000 euros, és suficient que l’òrgan de contractació designi l’empresa que l’executarà i, per tant, s’exceptua seguir les regles de la llei relatives a la preparació i l'adjudicació del contracte.

5.1.2 Principis

L’adjudicació dels contractes s’ha d’efectuar d’acord amb els principis d’igualtat, transparència i lliure competència. No es pot limitar la participació per la forma jurídica o l’ànim de lucre, excepte els contractes reservats per a centres especials de treball d’iniciativa social i empreses d’inserció, d’acord amb la disposició addicional 4.

La contractació no es pot concebre amb la intenció d’evitar els requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que correspongui, ni de restringir artificialment la competència, afavorint o perjudicant indegudament determinats empresaris.

5.1.3 Anunci d’informació prèvia (article 134)

Els òrgans de contractació poden publicar un anunci d’informació prèvia per donar a conèixer els contractes d’obres, subministrament o serveis harmonitzats que es tingui previst d'adjudicar en un termini màxim de 12 mesos.

Aquest anunci, que permet reduir els terminis per presentar les proposicions en els procediments oberts i restringits, es publica, d’acord amb el contingut que estableix l’annex III de la LCSP, en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) o en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació, a elecció d’aquest. En aquest segon cas, ha d’enviar l’anunci inclòs en el perfil a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea.

5.1.4 Anunci de licitació (article 135)

L’anunci de licitació per a l’adjudicació de contractes s'ha de publicar, amb excepció del procediment negociat sense publicitat, en el perfil del contractant, i de manera addicional en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), quan sigui un contracte harmonitzat, i en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), en el cas de l’Administració de l’Estat o entitats vinculades.

El contingut de l’anunci de licitació s’ha d’ajustar al que estableix l’annex III de la LCSP.

5.1.5 Informació (article 138)

L’òrgan de contractació ha de donar accés als plecs i a la resta de documentació complementària per mitjans electrònics i mitjançant el perfil del contractant. Aquest accés ha de ser lliure, directe, complet i gratuït, i s’ha de poder efectuar des de la data de publicació de l’anunci de licitació o, si s'escau, des de la data de lliurament de la invitació als candidats seleccionats.

Excepcionalment, es pot donar accés als plecs per mitjans no electrònics (art. 138.2 de la LCSP):

 • Quan es donin circumstàncies tècniques que ho impedeixin, en els supòsits de la disposició addicional 15.
 • Per raons de confidencialitat, de conformitat amb l’article 133.
 • En el cas de concessió d’obres i de serveis, per motius de seguretat excepcionals.

L’òrgan de contractació ha de proporcionar a totes les persones interessades la informació addicional sobre els plecs i la resta de documentació complementària que sol·licitin en un termini màxim de 6 dies abans que finalitzi el termini per presentar ofertes, sempre que l’hagin demanada amb un mínim de 12 dies abans de la finalització del termini per presentar ofertes, excepte que els plecs estableixin un termini diferent.

Si la informació sol·licitada són aclariments i així s’estableix en els plecs, les respostes tenen caràcter vinculant i s’han de publicar en el perfil del contractant, per garantir la igualtat i la concurrència en el procediment.

5.1.6 Proposicions dels licitadors (article 139)

Les proposicions són secretes, excepte el que estableixen els articles 143, 175 i 179 amb relació als procediments de subhasta electrònica, diàleg competitiu i associació per a la innovació. La presentació comporta l’acceptació incondicional de totes les clàusules o condicions dels plecs, sense cap excepció, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.

Cada licitador pot presentar una única proposició i no pot subscriure cap proposta en unió temporal amb altres licitadors si ho ha fet individualment, ni tampoc constar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes comporta la inadmissió de totes les propostes que hagi formulat.

5.1.7 Presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs (article 140)

Documentació exigible

Procediment obert:

Cal adjuntar una declaració responsable, que s’ha d’ajustar al formulari del Document europeu únic de contractació (DEUC) i ha d’estar firmada, amb la identificació corresponent.

El DEUC ha d’incloure el següent:

 • Que la societat està vàlidament constituïda, que d’acord amb el seu objecte social es pot presentar a la licitació i que la persona que signa té la representació necessària per presentar la proposició.
 • Que té la classificació necessària o que, si s'escau, compleix els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigibles.
 • Que no està inclosa en cap prohibició de contractar.
 • La designació d’una adreça electrònica per efectuar les notificacions.

Procediments restringits, de licitació amb negociació, diàleg competitiu i associació per a la innovació: la declaració responsable ajustada al formulari DEUC ha d’incloure, a més, que compleix els requisits objectius de solvència que s’hagin indicat per a la selecció dels candidats, de conformitat amb l’article 162 de la LCSP i d’acord amb les condicions establertes en els plecs.

En el cas que l’empresari recorri a la solvència i als mitjans d’altres empreses, d’acord amb el que estableix l’article 75, cadascuna ha de presentar una declaració responsable que s’ajusti al DEUC.

Si els plecs exigeixen la constitució d’una garantia provisional, cal aportar el document acreditatiu d’haver-la formalitzat.

Si hi ha empresaris que concorren agrupats en una unió temporal, cal aportar una declaració responsable per cada empresa participant, en què consti la informació que es exigible, segons el DEUC, així com el compromís de constituir la unió temporal.

Les empreses estrangeres, en el cas que el contracte s’hagi d’executar en territori espanyol, han d’aportar a més, una declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols, amb renúncia al seu aforament estranger.

En cas que el contracte estigui dividit en lots i els requisits de solvència econòmica i financera o tècnica i professional exigits no siguin els mateixos per a tots els lots,

Cal aportar una declaració responsable per cada lot o grup de lots als quals s’apliquin els mateixos requisits de solvència.

Condicions de presentació

Si bé la norma general és que la documentació que acredita les manifestacions incloses en la declaració responsable només s’exigeix al licitador l’oferta del qual es considera l’oferta més avantatjosa, l’òrgan o la mesa de contractació, abans d’adjudicar el contracte, pot sol·licitar als altres licitadors que presentin tots o una part dels documents justificatius quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o la fiabilitat de la declaració, quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment.

S’exceptua la informació que ja consti inscrita en el RELI, en el Registre de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o en una base de dades nacional d’un estat de la UE que sigui d’accés gratuït. En aquest cas el licitador no està obligat a presentar cap altra prova documental de les dades inscrites.

Les circumstàncies relatives a la capacitat, la solvència i les prohibicions de contractar han de concórrer en el darrer dia de presentació d’ofertes i estar vigents en la data de perfeccionament del contracte.

Els plecs han d’incloure el model de declaració responsable, que en tots els casos s’ha d’ajustar al DEUC, excepte en el procediment obert simplificat, regulat a l’article 159 de la LCSP.

En els procediments en què intervingui la mesa de contractació, ha de qualificar la declaració responsable i la documentació exigida. Si hi detecta defectes esmenables, ha d’atorgar un termini de tres dies naturals per esmenar-los.


↑ Índex de la unitat

5.2 Procediment obert

El procediment obert és un procediment ordinari d'adjudicació.

El procediment obert, obert harmonitzat, obert simplificat, obert simplificat abreujat i obert amb mesures de gestió eficient, estan regulats als articles 156-159 de la LCSP i al Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

En els procediments oberts, qualsevol empresari interessat pot presentar una proposició i s’exclou qualsevol negociació del contracte.

5.2.1 Termini de presentació de proposicions

Obert

No pot ser inferior a 15 dies (contractes de serveis i contracte de subministrament) o 26 dies (contractes d’obres, concessió d’obres i concessió de serveis) des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació del contracte en el perfil del contractant.

Obert subjecte a regulació harmonitzada

No pot ser inferior a 35 dies (contractes d’obres, serveis i subministraments) o 30 dies (concessió d’obres i concessió de serveis) des de la tramesa de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea.

Aquests terminis es poden reduir en els casos següents: si s’ha publicat un anunci d’informació prèvia en els termes de l’article 156.3.a), es pot reduir a 15 dies; en casos d’urgència, es pot reduir fins a un màxim de 15 dies, i si la presentació d’ofertes es pot efectuar per mitjans electrònics, el termini general es pot reduir en 5 dies. En el cas de concessions d’obres i concessió de serveis, els terminis només es poden reduir en aquest darrer supòsit.

Obert simplificat

No pot ser inferior a 15 dies (contractes de serveis i subministrament) o 20 dies (contractes d’obres) des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació del contracte en el perfil del contractant.

Obert simplificat "abreujat" regulat a l’article 159.6

No pot ser inferior a 10 dies hàbils, des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant. No obstant això, quan es tracti de compres corrents de béns disponibles en el mercat, el termini és de 5 dies hàbils.

5.2.2 Presentació dels sobres o dels arxius electrònics

La documentació acreditativa del compliment dels requisits previs (declaració responsable) s’ha de presentar en un sobre o un arxiu electrònic diferent al que inclogui la proposició.

Si s’utilitzen una pluralitat de criteris d’adjudicació, la proposició s’ha de presentar en dos sobres o arxius electrònics: un amb la documentació que s’ha de valorar amb criteris ponderables segons un judici de valor i un altre amb la documentació que s’ha de valorar amb l’aplicació de fórmules.

5.2.3 Examen de les proposicions i proposta d’adjudicació

La mesa de contractació qualifica la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs (declaració responsable), excepte en el cas del procediment restringit, en què no cal fer aquesta qualificació prèvia; posteriorment efectua l’obertura de les proposicions en un termini màxim de 20 dies des de la finalització del termini per presentar-les.

L’obertura de l’oferta econòmica es fa en acte públic, excepte que s'estableixi que en la licitació es poden utilitzar mitjans electrònics.

Amb relació a l’obertura de l’oferta que es valora mitjançant judici de valor, no cal que s’efectuï sempre en acte públic, tal com consta en l’informe de la Direcció General de Contractació Pública, de 12 d’abril de 2018. Concretament no cal quan es donin les condicions següents:

 • Que la licitació sigui electrònica, amb les garanties de la LCSP.
 • En cas que no es pugui tramitar electrònicament, que la mesa de contractació acrediti que els sobres corresponents a la valoració per judici de valor s’han obert amb posterioritat a l’acabament del termini de presentació i que les proposicions s’han valorat i puntuat abans de l’obertura de l’oferta econòmica.
 • En qualsevol cas, quan les proposicions i la seva valoració es facin públiques als licitadors abans de l’obertura de les ofertes econòmiques.

Quan, per valorar les proposicions, s’hagin de tenir en compte criteris diferents del preu, la mesa pot sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris per poder efectuar la valoració o per verificar que les ofertes compleixen les especificacions tècniques del plec.

La proposta d’adjudicació de la mesa no atorga cap dret al licitador que es proposa. No obstant això, si l’òrgan de contractació no adjudica el contracte d’acord amb la proposta de la mesa, n'ha de motivar la decisió.

Cal tenir present que, d’acord amb l’article 326 de la LCSP, en els procediments negociats sense publicitat (excepte que estigui fonamentat en una situació d’urgència) i obert simplificat abreujat de l’article 159.6, no és obligatòria la constitució de la mesa. En aquests casos, l’examen de les proposicions i la proposta d’adjudicació, les efectuen els òrgans que siguin competents en cada entitat.

5.2.4 Adjudicació

 • Si l’únic criteri és el preu, l’adjudicació s’ha de fer en un termini màxim de 15 dies des del dia següent a l’obertura de les proposicions.
 • Si hi ha una pluralitat de criteris, en un termini de 2 mesos des de l’obertura proposicions, excepte que els plecs estableixin un termini diferent.
 • Aquests terminis s’amplien en 15 dies hàbils si hi ha ofertes anormalment baixes i cal requerir als licitadors les justificacions corresponents, d’acord amb l’article 149.4 de la LCSP.
 • Si no es fa l’adjudicació en els terminis indicats, els licitadors poden retirar les seves proposicions i, si s'escau, sol·licitar la devolució de la garantia provisional.

5.2.5 Procediment obert harmonitzat (articles 20-23)

Estan subjectes a regulació harmonitzada els contractes amb un valor estimat igual o superior als llindars següents:

Contractes d’obres, concessió d’obres i concessió de serveis: 5.548.000 €. No obstant això, si el contracte està dividit en lots, es poden exceptuar de la regulació harmonitzada els lots amb un valor estimat inferior a 1.000.000 €, sempre que l’import acumulat dels lots exceptuats no superi el 20% del valor acumulat de la totalitat dels lots.

Contractes de serveis:

 • 144.000 €, en el cas de contractes adjudicats per l’Administració general de l’Estat, els seus organismes autònoms o les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social.
 • 221.000 €, en el cas que el subjecte que contracta sigui diferent de l’anterior.
 • 750.000 €, en el cas de contractes que tinguin per objecte els serveis socials i altres serveis específics de l’annex IV.

No obstant això, si el contracte està dividit en lots, es poden exceptuar de la regulació harmonitzada els lots amb un valor estimat inferior a 80.000 €, sempre que l’import acumulat dels lots exceptuats no superi el 20% del valor acumulat de la totalitat dels lots.

Contractes de subministrament:

 • 144.000 €, en el cas de contractes adjudicats per l’Administració general de l’Estat, els seus organismes autònoms o les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social.
 • 221.000 €, en el cas que el subjecte que contracta sigui diferent de l’anterior.

No obstant això, si el contracte està dividit en lots, es poden exceptuar de la regulació harmonitzada els lots amb un valor estimat inferior a 80.000 €, sempre que l’import acumulat dels lots exceptuats no superi el 20% del valor acumulat de la totalitat dels lots.

Contractes subvencionats subjectes a regulació harmonitzada:

Són els contractes d’obres i serveis que estan subvencionats de manera directa i en més del 50% del seu import per entitats que tenen la consideració de poder adjudicador, sempre que pertanyin a alguna de les categories següents:

 1. Contractes d’obres que tinguin per objecte activitats d’enginyeria civil de la secció F, divisió 45, grup 45.2, de la Nomenclatura general d’activitats econòmiques de les comunitats europees (NACE), o la construcció d’hospitals, centres esportius, recreatius o d’oci, edificis escolars o universitaris i edificis d’ús administratiu, sempre que el seu valor estimat sigui igual o superior a 5.548.000 €.
 2. Contractes de serveis vinculats a un contracte d’obres dels definits a la lletra a, amb un valor estimat igual o superior a 221.000 €.

5.2.6 Procediment obert simplificat (article 159)

Els òrgans de contractació poden utilitzar aquest procediment per als contractes d’obres, serveis i subministrament, amb els imports següents:

 • Contractes d’obres, amb valor estimat igual o inferior a 2.000.000 €.
 • Contractes de serveis i subministraments, amb un valor estimat igual o inferior a 100.000 €.

Els criteris de valoració avaluables per judici de valor no poden superar el 25% del total, o el 45% en el cas dels contractes que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual (serveis d'enginyeria o d'arquitectura).

L’anunci de licitació només s’ha d’efectuar en el perfil del contractant i la documentació necessària per presentar l’oferta ha d’estar a disposició dels licitadors per mitjans electrònics des del dia de publicació de l’anunci en el perfil del contractant.

La tramitació d’aquest procediment s’ha d’ajustar a les especialitats següents:

 1. Inscripció obligatòria al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE) o registre oficial de la corresponent comunitat autònoma (Registre Electrònic d'Empreses Licitadores [RELI], en el cas de Catalunya), en les condicions que estableix l’article 96.2: la inscripció en el ROLECE acredita l’aptitud per contractar davant tots els òrgans de contractació del sector públic. En canvi, els registres de les comunitats autònomes només poden contractar davant dels òrgans de contractació del sector públic de la comunitat autònoma i de les entitats locals de la comunitat.
 2. Aquesta inscripció ha de constar a la data final de presentació d’ofertes, sempre que no es vegi limitada la concurrència.
 3. No és exigible garantia provisional.
 4. Presentació de les proposicions només en el registre indicat en l'anunci: la proposició ha d’incloure una declaració responsable de la persona que la firma, en substitució del DEUC, inclosa en el model d’oferta que consti com a annex al plec, conformement té la representació de la societat, la solvència o la classificació necessària, les autoritzacions exigibles per realitzar l’activitat i que no incorre en cap prohibició de contractar.
 5. Presentació de l’oferta en un sol sobre, si no hi ha criteris subjectes a judici valor. En cas contrari, s'ha de presentar en dos sobres. L’obertura dels sobres l’efectua la mesa i només s’ha de realitzar en acte públic l’obertura del sobre que conté la part de l’oferta avaluable mitjançant criteris quantificables per fórmules.
 6. Valoració per tècnics de l'oferta subjecta a judici de valor, en un termini màxim de 7 dies, que s’ha d’efectuar abans de l’obertura del sobre que conté la part de l’oferta avaluable mitjançant criteris quantificables per fórmules.
 7. A l’inici de l’acte públic d’obertura del sobre que conté la part de l’oferta avaluable per fórmules, s’efectua la lectura de la valoració dels criteris subjectes a judici de valor.
 8. Un cop finalitzat l’acte públic i en la mateixa sessió, la mesa avalua i classifica les ofertes, fa la proposta d'adjudicació, comprova en el registre de licitadors corresponent el compliment de les condicions d’aptitud de contractar i requereix per mitjans electrònics a l’empresa proposada perquè, en el termini de 7 dies hàbils des de la tramesa de la comunicació, presenti la garantia definitiva i, si s'escau, el compromís d’integració de solvència amb mitjans externs i la documentació justificativa de disposar dels mitjans personals i materials necessaris per executar el contracte.
 9. El contracte s’adjudica en un termini màxim de 5 dies naturals.

En cas de declaració d’urgència de l’expedient, els terminis no es redueixen en els termes que estableix l’article 119.2.

5.2.7 Procediment obert simplificat "abreujat" (article 159.6)

L’article 159.6 de la LCSP estableix una tramitació específica del procediment obert simplificat, encara més simplificada i, per tant, abreujada per als contractes següents:

Contractes d’obres de valor estimat inferior a 80.000 euros.

Contractes de subministraments i serveis de valor estimat inferior a 35.000 euros, excepte prestacions de caràcter intel·lectual, que queden excloses d’aquesta tramitació.

En aquests casos, el procediment per contractar s’ajusta a aquestes normes:

 1. El termini per presentar proposicions ha de ser com a mínim de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant. No obstant això, en cas de compres corrents de béns de mercat, el termini és de 5 dies hàbils.
 2. Els licitadors estan exempts de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
 3. L’oferta s’integra en un sol sobre o arxiu electrònic i s’avalua de conformitat amb criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules.
 4. Les proposicions no s’obren en acte públic, atès que es garanteix, mitjançant un dispositiu electrònic, que l’obertura no es farà fins que hagi finalitzat el termini de presentació.
 5. Les ofertes presentades i la documentació relativa a la seva valoració han de ser accessibles de forma oberta, per mitjans informàtics, des del moment que es notifiqui l’adjudicació del contracte.
 6. No es requereix la constitució de garantia definitiva.
 7. La formalització del contracte es pot efectuar mitjançant la signatura de la resolució d’adjudicació per part del contractista.

5.2.8 Procediment obert amb mesures de gestió eficient

El Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació, que va transposar les directives 2014/23/UE i 2014/24/UE sobre concessions i contractació, estableix en l’article 8 determinades mesures vinculades a la tramitació dels contractes que es liciten per procediment obert, que tenen com a finalitat reduir els terminis de tramitació dels contractes i agilitar-ne l’adjudicació.

Aquestes mesures, tal com es pronuncia la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya en l'informe de 18 de desembre de 2017, es configuren com una forma de tramitació del procediment obert, que no queden substituïdes pel procediment obert simplificat de l’article 159 de la LCSP. Per tant, en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i de l'Administració local de Catalunya, l’article 8 esmentat continua sent aplicable i no s’ha de considerar un procediment específic que pugui ser substituït per la figura del procediment obert simplificat de la LCSP, ni tampoc contradictori amb la legislació bàsica.

L’únic aspecte que s’ha d’entendre modificat per aplicació de la legislació bàsica és l’apartat a, que limita la publicitat de la licitació només a la plataforma quan el valor estimat del contracte sigui igual o inferior a 200.000 € per obres i a 60.000 € per a la resta de contractes; atès que, per aplicació de l’article 135.1 de la LCSP, en el procediment obert no harmonitzat la publicació a la plataforma sempre és obligatòria, si bé la publicitat als diaris oficials només és imperativa per a l’Administració general de l’Estat.

Aquestes mesures de gestió eficient es poden aplicar només als contractes amb un valor estimat inferior a 1.000.000 € o 100.000 €, segons si són contractes d’obra o de qualsevol altra qualificació.

Aquestes mesures comporten l’aplicació dels tràmits següents:

 1. No s'exigeix garantia provisional ni definitiva i es pot establir l'opció de retenció del preu, sempre que ho permeti la legislació de contractes del sector públic.
 2. Les proposicions tècnica i econòmica s'han de presentar obligatòriament d'acord amb un model que ha d'estar disponible per a les empreses licitadores, com a annex als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, preferentment en un format que pugui ser emplenat electrònicament.
 3. L'òrgan de contractació pot, de manera motivada i sempre que no limiti la concurrència, establir com a requisit de licitació la inscripció en el RELI o en el ROLECE.
 4. En cas que els serveis jurídics hagin informat prèviament i favorablement uns plecs de clàusules administratives particulars del mateix òrgan de contractació i amb objecte idèntic, l'informe jurídic s'ha de limitar a fer referència a l'existència de l'informe jurídic anteriorment emès i s'ha d'emetre en un termini màxim de 2 dies. Aquesta regulació s'estableix sens perjudici de les funcions que corresponen als secretaris a les administracions locals.
 5. S'unifiquen les reunions de la mesa de contractació en un sol acte, amb una fase prèvia interna i una altra fase posterior de caràcter públic:
  • En la fase interna, els membres de la mesa han d'analitzar la capacitat i la solvència de les empreses licitadores i l'informe tècnic relatiu a les propostes valorables mitjançant un judici de valor, si n'hi ha, i han de proposar l'admissió o la inadmissió d'empreses licitadores, i la puntuació de les proposicions valorables mitjançant un judici de valor.
  • En la fase pública, s'ha de donar vista a les proposicions valorables mitjançant un judici de valor i de l'informe tècnic, si n'hi ha. A més, s'han de llegir els acords de la mesa adoptats en la fase interna sobre l'admissió o la inadmissió i la puntuació de les proposicions valorables mitjançant un judici de valor. Finalment, s'han d'obrir i llegir les propostes valorables de manera automàtica i, sempre que sigui possible, s'ha de proposar l'empresa adjudicatària d'acord amb la puntuació final que en resulti.
 6. Els òrgans de contractació poden autoritzar que l'acte públic d'obertura de les proposicions valorables amb criteris automàtics es faci de manera no presencial utilitzant mitjans audiovisuals o electrònics.
 7. El contracte s'ha d'adjudicar en un termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació d'ofertes, un cop transcorregut el qual les empreses licitadores no estan obligades a mantenir les seves ofertes, i s'ha de formalitzar en un termini màxim de 5 dies, a comptar de l'endemà de la notificació de l'adjudicació.


↑ Índex de la unitat

5.3 Procediment restringit (articles 160-165)

El procediment restringit és un procediment ordinari d'adjudicació, en què s’estableixen dues possibles fases:

 1. Presentació de sol·licitud: qualsevol empresa interessada pot presentar una sol·licitud de participació en resposta a una convocatòria de licitació.
 2. Presentació de proposició: només poden presentar una proposició els empresaris que l’òrgan de contractació hagi seleccionat, en funció de la seva solvència.

En el procediment restringit es prohibeix cap negociació amb els empresaris.

És especialment adient per als serveis intel·lectuals d’especial complexitat, com alguns serveis de consultoria, arquitectura o enginyeria.

El termini mínim per presentar sol·licituds de participació és de 15 dies des de la publicació de l’anunci de licitació i s’han de presentar juntament amb la documentació establerta pels procediments oberts, excepte la garantia provisional.

En cas de contractes subjectes a regulació harmonitzada, el termini no pot ser inferior a 30 dies a partir de la tramesa de l’anunci a l’Oficina de Publicació de la Unió Europea, i la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant s’ha d’efectuar amb una antelació mínima de 15 dies al termini per presentar sol·licituds. Davant de situacions d’urgència, el termini no pot ser inferior a 15 dies.

En l’anunci de licitació s’han d’establir els criteris o les normes objectives i no discriminatòries en virtut dels quals se seleccionaran els candidats, així com el nombre mínim i màxim, si s'escau, de candidats als quals es convidarà a participar.

El nombre de candidats convidats ha de ser suficient per garantir la competència efectiva, i no pot ser inferior a 5 candidats. Però si el nombre de candidats que compleixen els criteris de selecció és inferior a 5, es pot continuar el procediment amb els que reuneixin les condicions exigides, sense que es pugui convidar empresaris que no hagin sol·licitat participar en el procediment, o candidats que no reuneixin aquestes condicions.

En les invitacions hi ha de constar una referència a l’anunci de licitació publicat, la data límit de presentació de proposicions, l’adreça on s’han de trametre, la llengua de redacció, els documents que s’han d’adjuntar, els criteris d’adjudicació i el dia i l'hora d’obertura de les proposicions.

El termini general de presentació de proposicions no pot ser inferior a 10 dies des de la data de tramesa de la invitació.

En cas dels contractes harmonitzats, el termini no pot ser inferior a 30 dies des la data de tramesa de la invitació, si bé aquest termini es pot reduir en els casos establerts en l’article 164.1 de la LCSP.


↑ Índex de la unitat

5.4 Altres procediments: negociat, associació per a la innovació, diàleg competitiu i concurs de projectes

5.4.1 Procediment negociat (articles 166-171)

El procediment amb negociació es pot utilitzar en els casos que estableixen els articles 167 (negociat amb publicitat) i 168 (negociat sense publicitat) de la LCSP.

La LCSP suprimeix la possibilitat d'utilitzar el procediment negociat per raó de la quantia i també en el cas de les obres i serveis complementaris.

En el procediment negociat l’adjudicació recau en el licitador elegit justificadament per l’òrgan de contractació, un cop s’han negociat les condicions del contracte amb un o més candidats.

En els plecs de clàusules administratives particulars hi han de constar:

 • Els aspectes econòmics i tècnics, que si s'escau hagin de ser objecte de negociació amb les empreses.
 • El procediment que se seguirà per negociar, que ha de garantir la màxima transparència en la negociació, la seva publicitat i la no discriminació entre els licitadors que hi participin.
 • La descripció de les necessitats dels òrgans de contractació i de les característiques exigides pels subministraments, obres o serveis.
 • Els requisits mínims que han de complir totes les ofertes.
 • Els criteris de valoració.

Procediment negociat amb publicitat

Es pot utilitzar en els contractes d’obres, subministraments, serveis, concessions d’obres i concessió de serveis quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

 • Que la prestació hagi de ser objecte d’un treball previ de disseny o d’adaptació per part dels licitadors.
 • Quan la prestació objecte del contracte inclogui un projecte o solucions innovadores.
 • Quan el contracte no es pugui adjudicar sense negociacions prèvies per circumstàncies especifiques vinculades a la naturalesa, la complexitat o la configuració jurídica o financera de la prestació o pels riscos inherents a la prestació.
 • Quan l’òrgan de contractació no pugui establir amb prou precisió les especificacions tècniques per referència a una norma, avaluació tècnica europea, especificació tècnica comuna o referència tècnica.
 • Quan en els procediments oberts o restringits prèviament realitzats només s’haguessin presentat ofertes irregulars o inacceptables.

Procediment negociat sense publicitat

L'adjudicació s'efectua sense publicar un anunci previ de licitació.

El procediment negociat sense publicitat es pot utilitzar:

a) En els contractes d’obres, subministraments, serveis, concessió d’obres i concessió de serveis:

 • Si no s’ha presentat cap oferta, cap oferta adequada, cap sol·licitud de participació o cap sol·licitud de participació adequada, en resposta a un procediment obert o a un procediment restringit; sempre que les condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment i sense que en cap cas es pugui incrementar el pressupost base de la licitació, ni modificar el sistema de retribució i que s’enviï un informe a la Comissió Europea, quan aquesta ho sol·liciti.
 • Quan les obres, subministraments o serveis només es puguin encomanar a un empresari determinat, per alguna de les raons següents: que el contracte tingui per objecte la creació o l'adquisició d’una obra d’art o representació artística única que no formi part del patrimoni històric espanyol, que no existeixi competència per raons tècniques o que hi hagi la protecció de drets exclusius, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial.
 • En contractes declarats secrets o reservats o que l'execució dels quals hagi d’anar acompanyada de mesures de seguretat especials, de conformitat amb la legislació vigent.

b) En els contractes d’obres, subministraments i serveis:

 • En el cas d’una urgència imperiosa, produïda per esdeveniments imprevisibles per l’òrgan de contractació, que no li siguin imputables.
 • En el supòsit d’ofertes irregulars o inacceptables, sempre que en la negociació s’incloguin a tots els licitadors que en el procediment anterior haguessin presentat ofertes que complissin els requisits, sempre que les condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment i sense que en cap cas es pugui incrementar el preu de la licitació, ni modificar el sistema de retribució.

c) En els contractes de subministraments:

 • Quan els productes es fabriquin exclusivament per a finalitats de recerca, experimentació, estudi o desenvolupament.
 • Quan es tracti de lliuraments addicionals efectuats pel proveïdor inicial, en els termes que descriu l’article 168.c.2.
 • Quan es tracti de l’adquisició en mercats organitzats o borses de matèries primeres de subministraments que hi cotitzin.
 • Quan es tracti d’un subministrament concertat en condicions especialment avantatjoses amb un proveïdor que cessi definitivament les seves activitats comercials, o amb els administradors d’un concurs, o mitjançant un acord judicial o un procediment de la mateixa naturalesa.

d) En els contractes de serveis, a més:

 • Si el contracte és conseqüència d’un concurs de projectes i d’acord amb les normes aplicables s’hagi d’adjudicar al guanyador.
 • Quan es tracti d’un servei concertat en condicions especialment avantatjoses amb un proveïdor que cessi definitivament les seves activitats comercials o amb els administradors d’un concurs, o mitjançant un acord judicial o un procediment de la mateixa naturalesa.

e) En els contractes d’obra i de serveis:

 • Quan les obres o els serveis objecte de la licitació consisteixin en la repetició d’uns altres de similars adjudicats al mateix contractista, sempre que s’atinguin a un projecte base que hagi estat objecte del contracte inicial adjudicat, en les condicions establertes en l’article 168.e.

El procediment de licitació amb negociació

En la tramitació del procediment negociat s’han d'aplicar de manera general les disposicions del procediment restringit en els termes de la LCSP, amb diferents especialitats:

 1. El nombre mínim de candidats convidats a negociar, quan s’hagi limitat, és de tres.
 2. El procediment es pot efectuar en fases successives, per reduir progressivament el nombre d’ofertes a negociar.
 3. Es negocien amb els licitadors les diferents ofertes presentades, excepte les definitives. No es negocien els requisits mínims de la prestació objecte del contracte, ni tampoc els criteris de valoració.
 4. En l’expedient ha de quedar constància de les invitacions efectuades, les ofertes rebudes, la justificació per a la seva acceptació o rebuig i els avantatges obtinguts en la negociació. Quan l’òrgan de contractació decideixi concloure les negociacions, ha d'informar a tots els licitadors i establir un termini comú per a la presentació d’ofertes noves o d'ofertes revisades. Tot seguit, la mesa de contractació ha de verificar que les ofertes definitives s’ajusten als requisits mínims i que compleixen tots els requisits establerts als plecs, les ha de valorar d’acord amb els criteris de valoració i ha d'elevar la proposta d’adjudicació, perquè l’òrgan de contractació adjudiqui el contracte.
 5. Els licitadors que hagin presentat una oferta admissible poden sol·licitar informació sobre el desenvolupament de les negociacions, si bé es pot no comunicar determinades dades que tinguin un caràcter confidencial.
 6. El procediment negociat sense publicitat segueix aquesta mateixa tramitació en tot el que resulti aplicable segons el nombre de participants que concorrin en cada cas, excepte la publicitat prèvia. En cas que només participi un candidat, la mesa o, si no n'hi ha, l’òrgan de contractació, ha de negociar sempre que sigui possible.

5.4.2 Procediment d’associació per a la innovació (articles 177-182)

La LCSP introdueix aquest procediment nou,

Per als casos en què resulti necessari efectuar activitats de recerca i desenvolupament amb relació a obres, serveis o productes innovadors, per a l'adquisició posterior per l’Administració.

Per a supòsits en què les solucions disponibles en el mercat no satisfan les necessitats de l’òrgan de contractació. Aquest procediment requereix una convocatòria de licitació que conté els criteris de solvència objectius relatius a la capacitat dels candidats en els àmbits de la recerca i el desenvolupament, així com en l’elaboració i l'aplicació de solucions innovadores.

L’òrgan de contractació invita un mínim de tres empresaris perquè presentin projectes de recerca i innovació i, llevat que s’estableixi un altre procediment, els òrgans de contractació negocien amb els licitadors les ofertes presentades, excepte l’oferta definitiva. No es negocien ni els requisits mínims, ni els criteris d’adjudicació.

5.4.3 Diàleg competitiu (articles 172-176)

En aquest procediment, la mesa especial de diàleg competitiu dirigeix un diàleg amb els candidats seleccionats, que han presentat una sol·licitud prèvia, per desenvolupar una o diverses solucions susceptibles de satisfer les seves necessitats. Aquestes solucions serviran de base perquè els candidats elegits presentin una oferta. Al llarg del diàleg es poden debatre tots els aspectes del contracte amb els candidats seleccionats.

Un cop tancat el diàleg, la mesa convida els participants, les solucions dels quals s’hagin adoptat, a presentar l'oferta definitiva, fonamentada en la solució o solucions viables especificades durant la fase de diàleg.

La mesa avalua les ofertes presentades d’acord amb els criteris de valoració i selecciona l’oferta que presenta la millor relació qualitat-preu.

Aquest procediment es pot utilitzar en els casos establerts a l’article 167 de la LCSP per al procediment amb negociació, i requereix la publicació d’un anunci de licitació.

L’article 173 de la LCSP regula la possibilitat d’atorgar primes o compensacions a tots o a alguns dels participants, per fomentar la participació de les empreses.

5.4.4 Concurs de projectes (articles 183-187)

Procediment per obtenir plànols o projectes, principalment en els camps de l’arquitectura, l’urbanisme, l'enginyeria i el processament de dades, mitjançant una selecció que efectua un jurat, prèvia la licitació corresponent.

Les normes que regulen el concurs de projectes també s’han d’aplicar als contractes de serveis que tenen per objecte la redacció de projectes arquitectònics, d’enginyeria i urbanisme que tinguin una complexitat especial, i quan es contractin conjuntament amb la redacció dels projectes anteriors els treballs complementaris i la direcció d’obres.

Els òrgans de contractació poden limitar el nombre de participants en el concurs de projectes.

En aquest cas, el concurs consta de dues fases: en la primera se seleccionen els participants que compleixen els requisits establerts i, en la segona, s’invita els candidats seleccionats perquè presentin les seves propostes de projectes. La LCSP estableix que els participants que superen la primera subfase tenen dret a una compensació econòmica per les despeses que hagin tingut.


↑ Índex de la unitat

5.5 El contracte menor

Els contractes menors han de tenir un valor estimat inferior a:

 • 40.000 €, per als contractes d’obres.
 • 15.000 €, per als contractes de subministraments i serveis.

D’acord amb l’article 131.3 de la LCSP, els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per dur a terme la prestació.

La tramitació de l’expedient d'un contracte menor exigeix (art. 118):

 • L’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del contracte.
 • L’aprovació de la despesa.
 • La incorporació de la factura.
 • En els contractes d’obres, cal afegir-hi: el pressupost de les obres, el projecte, si normes especifiques així ho requereixen, i l’informe de les oficines o unitats de supervisió, si el treball afecta l’estabilitat, la seguretat o l'estanquitat de l’obra.
 • La justificació que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament superin els imports anteriors.

La darrera limitació comporta que un poder adjudicador no pot superar l’import màxim dels contractes menors amb un mateix adjudicatari durant el termini d’un any, ja que aquesta és la durada màxima que pot tenir un contracte menor. Però, com computem aquest termini d’un any?

La resposta, la podem obtenir en la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que en l'informe 1/2018, de 20 d'abril, ha efectuat les consideracions següents pel que fa als límits dels contractes menors:

 • El període anual que cal entendre com a àmbit temporal aplicable a la limitació de subscriure un determinat volum de contractes menors es considera convenient computar-lo per exercici pressupostari.
 • La limitació de subscriure un determinat volum de contractes menors amb una mateixa empresa contractista cal entendre-la referida a contractes amb els mateixos objectes, considerats com els que es componen de prestacions coincidents substancialment. Sense haver de tenir en compte, a aquest efecte, la diferenciació entre les unitats destinatàries del contracte d’un mateix òrgan de contractació, ni que tinguin un mateix àmbit temporal de prestació, execució o lliurament; ni que, tractant-se d’un contracte amb diverses prestacions, la incorporació o la supressió d’alguna d’aquestes es consideri suficient per evitar aquesta limitació.

En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, en el cas de la formalització de dos o més contractes menors consecutius amb idèntic objecte i adjudicatari en un període de temps inferior a un any o la formalització de contractes menors amb idèntic objecte i destinatari durant tres anys consecutius, l’informe de l’òrgan de contractació ha de justificar aquesta contractació en el supòsit de contractes d’obres d’un import superior a 12.000 €, IVA exclòs, i de serveis i subministraments superiors a 5.000 €.


↑ Índex de la unitat

5.6 Els acords marc, els sistemes dinàmics d'adquisició i la compra centralitzada

Són sistemes per a la racionalització de la contractació de les administracions públiques que tenen unes regles pròpies i especifiques quant a la preparació, l'adjudicació, els efectes i l'extinció d’aquests contractes. Per aquest motiu estan regulats en un capítol a part de la resta de procediments d’adjudicació.

5.6.1 Acords marc (articles 219-222)

Un o diversos òrgans de contractació poden formalitzar acords marc amb una o diverses empreses per fixar les condicions a les quals s’han d’ajustar els contractes que tinguin la voluntat d’adjudicar durant un termini de temps determinat, especialment quant als preus i, si s'escau, les quantitats previstes, sempre que no es recorri a aquest sistema de manera abusiva o de manera que es falsegi, s'obstaculitzi o es restringeixi la competència.

La durada màxima dels acords marc és de quatre anys, excepte casos excepcionals, que s'han de justificar.

La durada dels contractes fonamentats en un acord marc és independent de la durada de l’acord marc i se li aplica el règim general de duració dels contractes de l’article 29 de la LCSP i la regulació establerta en els plecs que regulen l’acord marc.

Només es poden adjudicar contractes basats en un acord marc durant la vigència de l’acord marc, i cal tenir en compte el següent:

 • Si per a l’adjudicació del contracte basat s’ha d’efectuar una licitació: la data de la tramesa als adjudicataris de l’acord marc de les invitacions per participar en la licitació, sempre que les propostes d’adjudicació es rebin dins del termini establert en l’acord marc.
 • Si per a l’adjudicació del contracte basat no cal realitzar cap licitació, la data és la de l’adjudicació del contracte basat.

Procediment

L’adjudicació de contractes basats en un acord marc requereix la tramesa de l’anunci de l’adjudicació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea en un termini de 30 dies des la formalització, en el cas de contractes harmonitzats, i la publicació en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació i en el BOE, en el cas de l’Administració de l’Estat.

Si l’acord marc s’ha formalitzat amb una única empresa, els contractes basats s’adjudiquen de conformitat amb l’acord marc.

En els casos que l’acord marc s’hagi formalitzat amb diverses empreses, cal diferenciar:

 • Si l’acord marc estableix tots els termes, els plecs de l’acord marc han de determinar els casos en què s’efectuarà o no una nova licitació i, en aquest cas, els termes que seran objecte de la nova licitació.
 • Si l’acord marc no estableix tots els termes, s’ha d'invitar a una nova licitació les empreses part de l’acord marc.

En tots els casos que es requereixi una nova licitació, aquesta s’ha d'efectuar en els mateixos termes que s’han aplicat a l’adjudicació de l’acord marc o en altres termes que han d’estar establerts en els plecs de l’acord marc i s’han de concretar amb caràcter previ.

En la licitació per a l’adjudicació dels contractes basats en un acord marc, s’han d’invitar totes les empreses part de l’acord marc que estiguin en condicions de realitzar l’objecte del contracte. No obstant això, en els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, l’òrgan de contractació pot decidir no invitar a totes les empreses, amb la corresponent justificació a l’expedient, sempre que com a mínim sol·liciti oferta a tres.

La LCSP no estableix un termini concret per presentar ofertes, sinó que l’article 221 estableix que s'ha de concedir un termini suficient, tenint en compte la complexitat de l’objecte del contracte, la pluralitat o no de criteris de valoració, la seva complexitat i el termini necessari per enviar ofertes.

Les empreses part de l’acord marc invitades a la licitació estan obligades a presentar una oferta vàlida en la licitació.

Altres característiques del procediment:

 • Si els plecs que regulen l’acord marc ho estableixen, l’adjudicació dels contractes basats es pot fer mitjançant subhasta electrònica.
 • Les ofertes presentades es valoren d’acord amb els criteris fixats en l’acord marc.
 • La notificació a les empreses no adjudicatàries es pot substituir per una publicació en el mitjà que determinin els plecs que regulen l’acord marc.
 • El contracte basat no pot incloure modificacions substancials amb relació a l’acord marc.

5.6.2 Sistemes dinàmics d’adquisició (articles 223-226)

Procés per adquirir obres, serveis i subministraments d’ús corrent, que generalment estan disponibles al mercat, sempre que la competència no s’obstaculitzi, es falsegi o es restringeixi. Es pot estructurar en categories definides objectivament de productes, obres o serveis, com per exemple pel volum màxim admissible de contractes que l’òrgan prevegi adjudicar o la zona geogràfica específica on s’executaran els contractes específics.

Aquest procés ha d’estar obert durant tot el període de vigència, que ha d’estar concretat en els plecs, perquè qualsevol empresa interessada que compleixi els criteris de selecció pugui presentar oferta. Per tant, els sol·licitants han de tenir accés als plecs durant tot el període de vigència.

El sistema dinàmic d'adquisició és un procés totalment electrònic i de participació gratuïta.

Procediment

S'hi apliquen les mateixes normes que al procediment restringit, amb les especialitats següents:

 • S’han d’admetre tots els sol·licitants que compleixin els criteris de selecció i, per tant, no es pot limitar el nombre de candidats admissibles.
 • El termini mínim de presentació de sol·licituds de participació és de 30 dies a comptar des de la data de tramesa de la licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea.
 • En els plecs hi ha de constar:
  • La naturalesa i la quantitat estimada de compres previstes.
  • La divisió en categories de productes, obres o serveis i les característiques d’aquestes divisions.
  • La informació necessària relativa al sistema dinàmic, especialment el seu funcionament.
  • L’equip electrònic utilitzat i les modalitats i especificacions tècniques de connexió.
 • L’òrgan de contractació:
  • Avalua les sol·licituds de participació en un termini de 10 dies hàbils següents a la seva recepció.
  • Informa els sol·licitants al més aviat millor de si han estat admesos o no.
  • Invita les empreses admeses a presentar oferta, en un termini mínim de 10 dies naturals a partir de la tramesa de la invitació.
  • Adjudica el contracte específic al licitador que ha presentat la millor oferta, d’acord amb els criteris de valoració que constin en l’anunci de licitació.

5.6.3 Centrals de contractació (articles 227-230)

Les entitats del sector públic poden centralitzar la contractació d’obres, serveis i subministraments en centrals de compra, que actuen com a serveis especialitzats per adquirir subministraments i serveis per a altres ens del sector públic o adjudicant contractes o formalitzant acords marc i sistemes dinàmics d’adquisició per a la realització d’obres, subministraments o serveis.

Les comunitats autònomes i les corporacions locals poden crear centrals de contractació.

En el primer cas, d’acord amb les normes que acordin en l'ús de les seves competències i, en el segon cas, per acord del Ple. En ambdós casos, es poden adherir a sistemes d’adquisició centralitzada d’altres entitats del sector públic incloses en l’àmbit d’aplicació de la llei; si bé, en cap cas, una mateixa administració, ens o organisme pot contractar la mateixa prestació mitjançant diverses centrals de contractació.

En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya es disposa de la Comissió Central de Subministraments (CCS), que es regeix pel Decret 96/2001, sobre organització i competències per a la contractació dels subministraments i dels seus serveis complementaris, relacionats o derivats dins l’Administració de la Generalitat i altres organismes públics. Fins ara, la CCS ha impulsat el sistema de compra corporativa per als béns i serveis d’ús comú, de vinculació obligatòria per als departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i voluntària per a les entitats adherides al sistema central d’adquisicions, conformat per organismes i entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, entitats que conformen l’Administració local catalana i les universitats públiques de Catalunya (actualment hi ha 363 entitats adherides).

La CCS gestiona la contractació centralitzada del subministrament de vehicles i ha formalitzat acords marc per als objectes següents: bases jurídiques i butlletí jurídic, combustible, energia, material d’oficina, mobiliari d’oficina, paper per a impressió i escriptura, serveis de prevenció de riscos laborals aliens, servei de gestió i assistència en viatges, serveis de neteja, serveis de vigilància i seguretat, i serveis postals i de missatgeria.

No obstant això, la CCS ha de ser substituïda per la Central de Compra Pública, òrgan creat per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, com a mesura d’eficiència econòmica mitjançant la racionalització de la contractació pública. Actualment està en tràmit el projecte de decret que regula la Central de Compra Pública.


↑ Índex de la unitat

5.7 Síntesi de la unitat 5

Normes generals

 • Els contractes s’adjudiquen de manera ordinària d’acord amb:
  • Una pluralitat de criteris d’adjudicació, que es fonamenten en el principi de millor relació qualitat-preu.
  • Els procediments obert o restringit.
 • L’adjudicació dels contractes s’ha d’efectuar d’acord amb els principis d’igualtat, transparència i lliure competència. No es pot limitar la participació per la forma jurídica o l’ànim de lucre.
 • El compliment dels requisits previs s’acredita mitjançant una declaració responsable, que s’ha d’ajustar al formulari del Document europeu únic de contractació (DEUC) i ha d’estar firmada amb la identificació corresponent.

Procediment obert

 • Qualsevol empresari interessat pot presentar una proposició i s’exclou qualsevol negociació del contracte.
 • Procediment obert harmonitzat: contractes amb un valor estimat igual o superior a aquests llindars:
  • Contractes d’obres, concessió d’obres i concessió de serveis: 5.548.000 €.
  • Contractes de serveis: 221.000 € o 750.000 €, en cas de contractes que tinguin per objecte els serveis socials i altres serveis específics de l’annex IV.
  • Contractes de subministraments: 221.000 €.
 • Contractes subvencionats subjectes a regulació harmonitzada: contractes d’obres i serveis subvencionats de manera directa i en més del 50% del seu import per entitats que tenen la consideració de poder adjudicador, sempre que pertanyin a alguna de les categories de l’article 23.
 • Procediment obert simplificat: per als contractes d’obres, serveis i subministraments, amb aquests imports:
  • Contractes d’obres, amb valor estimat igual o inferior a 2.000.000 €.
  • Contractes de serveis i subministraments, amb un valor estimat o igual o inferior a 100.000 €.

En tots els casos, els criteris de valoració avaluable per judici valor no poden superar el 25% del total, o el 45% en el cas dels contractes que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual (serveis d'enginyeria i d'arquitectura).

 • Procediment obert simplificat abreujat: tramitació del procediment obert simplificat encara més simplificada, per als contractes següents:
  • Contractes d’obres de valor estimat inferior a 80.000 euros.
  • Contractes de subministraments i serveis de valor estimat inferior a 35.000 €, excepte els que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, que queden exclosos d’aquesta tramitació.
 • Procediment obert amb mesures de gestió eficient: tramitació establerta al Decret llei 3/2016 que es pot aplicar només als contractes amb valor estimat inferior a 1.000.000 € o 100.000 €, segons si són contractes d’obra o de qualsevol altra qualificació.

Procediment restringit

 • Té dues possibles fases:
  • Presentació de sol·licitud: qualsevol empresa interessada pot presentar una sol·licitud de participació en resposta a una convocatòria de licitació.
  • Presentació de proposició: només poden presentar una proposició els empresaris que l’òrgan de contractació hagi seleccionat, en funció de la seva solvència.
 • És prohibida qualsevol negociació amb els empresaris.
 • Adient per a serveis intel·lectuals d’especial complexitat, com alguns serveis de consultoria, arquitectura o enginyeria.

Altres procediments

 • Procediment negociat:
  • Amb publicitat o sense publicitat.
  • No es pot utilitzar per raó de la quantia i el contracte d’obres ni en el contracte de serveis complementari.
  • Requereix negociar les condicions dels contractes amb un o diversos candidats.
 • Procediment d’associació per a la innovació: procediment nou per als casos en què resulti necessari realitzar activitats de recerca i desenvolupament amb relació a obres, serveis o productes innovadors, per a l'adquisició posterior per l’Administració.
 • Diàleg competitiu: la mesa especial de diàleg competitiu dirigeix un diàleg amb els candidats seleccionats, prèvia sol.licitud, per desenvolupar una o més solucions susceptibles de satisfer les seves necessitats i que serviran de base perquè els candidats elegits presentin una oferta. Al llarg del diàleg es poden debatre tots els aspectes del contracte amb els candidats seleccionats.
 • Concurs de projectes: procediment per a l’obtenció de plànols o projectes, principalment en els camps de l’arquitectura, l’urbanisme, l'enginyeria i el processament de dades, mitjançant una selecció que efectua un jurat, prèvia la licitació corresponent.

El contracte menor

 • Llindars: fins a 40.000 € en contractes d’obres i 15.000 € en contracte de serveis i subministraments.
 • Limitació: no es poden superar aquests imports per al mateix contracte i adjudicatari en el termini d’un any pressupostari.

Els acords marc, els sistemes dinàmics d’adquisició i la compra centralitzada

 • Sistemes per a la racionalització de la contractació de les administracions públiques.
 • Tenen unes regles pròpies i específiques quant a la preparació, l'adjudicació, els efectes i l'extinció.


↑ Índex de la unitat | Unitat 6 →