logo1 logo2

Sou aquí:: inici » Unitat 1. Introducció al marc normatiu de la funció inspectora, amb especial referència a la Llei 26/2010

Unitat 1. Introducció al marc normatiu de la funció inspectora, amb especial referència a la Llei 26/2010

1.1 Introducció al marc normatiu

L'activitat inspectora no és, com veurem, una activitat nova de l'Administració, sinó que ha tingut històricament una importància rellevant en diferents sectors. Els inicis els trobem en l’àmbit de la beneficència, continuen en matèria de sanitat i extraccions mineres, i arriben a una regulació més completa, com ara la inspecció en matèria laboral i tributària, amb normes específiques.

La Constitució Espanyola (CE) solament té una referència explícita a l'activitat inspectora, quan estableix, en l'article 27.8 CE, la inspecció respecte al dret a l'educació. Però, tal com diversos autors han assenyalat, no cal que hi hagi una referència expressa a les potestats inspectores, ja que aquestes van dirigides a la protecció de qualsevol bé jurídic constitucional. En aquest sentit, s’ha considerat implícita la potestat inspectora, en els articles següents:

- Article 18.2 CE : l'entrada al domicili sense consentiment constitueix una limitació a l’actuació de la inspecció, ja que en cas de negativa cal autorització judicial.
- Article 25.1 CE: en aquest article, el reconeixement de la potestat sancionadora de l'Administració pública ha estat considerat per la doctrina la cobertura genèrica de les facultats d’inspecció de les administracions públiques, sens perjudici d’altres més específics i directes.

D'altra banda, encara que l'activitat d'inspecció no està subjecta en la seva globalitat a una reserva material específica de llei, s’ha vinculat amb l’article 31.3 CE, segons el qual solament es poden establir prestacions personals de caràcter públic d'acord amb la llei. En aquesta línia, s'ha de destacar la doctrina dictada pel Tribunal Constitucional en la STC 76/1990. La no exigència d'una reserva material de llei no significa que no sigui necessària una cobertura legal específica. L'activitat inspectora, com a activitat imperativa o d'autoritat, és sotmesa al principi clàssic de legalitat administrativa, segons el qual és exigible la cobertura legal, és a dir, l'atribució per llei a l'Administració de la potestat d'inspecció d'una matèria, sector o àmbit, sens perjudici que després hi hagi un desenvolupament reglamentari.

Ara bé, la regulació amb caràcter general de la potestat inspectora sempre ha estat escassa, a diferència d’altres matèries, com ara el procediment administratiu o l’acte administratiu.

En aquesta línia, en la derogada Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPC), i en la nova Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), solament hi ha algunes referències a diferents aspectes de l’exercici de la potestat inspectora:

- "Les persones han de col·laborar amb l’Administració en els termes que estableixi la llei que sigui aplicable en cada cas, a manca de previsió expressa, han de facilitar a l’Administració els informes, inspeccions i altres actes d’investigació que requereixin per exercir les seves competències." Article 18.1 de la LPACAP

- "Les actuacions prèvies, les han de dur a terme els òrgans que tinguin atribuïdes funcions d’investigació, indagació i inspecció en la matèria." Article 55.2 de la LPACAP

- "Les declaracions responsables i les comunicacions permeten el reconeixement o l'exercici d’un dret o bé l’inici d’una activitat, des del dia que es presentin, sens perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les administracions públiques." Article 69.3 de la LPACAP

- "Els documents formalitzats pels funcionaris als quals es reconeix la condició d’autoritat i en els quals, observant-se els requisits legals corresponents, es recullin els fets constatats per aquells, han de fer prova d’aquests llevat que s’acrediti el contrari." Article 77.5 de la LPACAP

En l’article 4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), relatiu al principi d’intervenció de les administracions públiques per a la realització d’una activitat, també hi ha una referència a la potestat d’inspecció:

"Les administracions públiques han de vetllar pel compliment dels requisits que estableix la legislació que sigui aplicable, per a la qual cosa poden, en l’àmbit de les seves competències respectives i amb els límits que estableix la legislació de protecció de dades de caràcter personal, comprovar, verificar, investigar i inspeccionar els fets, actes, elements, activitats, estimacions i altres circumstàncies que siguin necessàries."

A banda d’aquestes escasses referències generals amb relació a la potestat inspectora, la legislació sectorial és la que ha desenvolupat diferents aspectes de l’esmentada potestat, adequant-se a l’àmbit material corresponent.

1.2 La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

En conseqüència, la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, (LRJPACat ), ha estat un punt d’inflexió important en la manca de règim jurídic general de la potestat inspectora.

En el títol VII, anomenat “Potestats d’inspecció i control”,introdueix una regulació de caràcter general de la potestat d'inspecció i control en l'àmbit de les administracions públiques de Catalunya, i defineix aspectes com la finalitat i l’exercici de la potestat inspectora i de control i del valor probatori que tenen els actes resultants de l'exercici d'aquesta potestat.

Així mateix, és especialment innovadora la regulació completa i amb caràcter general relativa a l'exercici de les funcions d'inspecció i control per part d'entitats col·laboradores de l'Administració, de la qual es pot inferir que la voluntat del legislador és potenciar aquesta tècnica.

D'altra banda, la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, té com a objectiu, a l'efecte de garantir la lliure circulació de prestació de serveis i establiments de serveis, harmonitzar els diversos procediments d’accés per a la prestació de serveis, per simplificar la tramitació administrativa. La transposició d’aquesta normativa també ha estat acollida en la LRJPACat, en el títol II “Actuació administrativa” , en concret en el capítol II relatiu als "Principis d’intervenció mínima" i en el capítol III, "Mesures de simplificació administrativa".

En la línia de completar el règim de simplificació administrativa establert en la LRJPACat, s’ha d'esmentar la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, que busca, sense renunciar a l'interès general, incrementar l'eficiència de recursos en els procediments d'autorització i control de les activitats econòmiques, i estableix en el títol II, "Simplificació administrativa en l’exercici de l’activitat econòmica", els principis d’actuació i la regulació de la verificació del compliment de requisits legals i el procediment administratiu d’esmena de defectes o mancances de requisits legals.


Inici|Unitat 2>>