logo1 logo2

Sou aquí:: inici » 1. El règim jurídic de la funció pública

1. El règim jurídic de la funció pública

  • La funció pública esta constituïda pel conjunt de persones que presten serveis a l’Administració pública d’acord amb els principis de mèrit i capacitat, mitjançant una relació de serveis professional i retribuïda de caràcter especial per raó del servei públic a desenvolupar.
  • Aquestes persones que presten serveis a l’Administració pública estan sotmeses a un règim jurídic propi i peculiar. La norma que garanteix un tractament comú i que estableix els principis generals dels empleats públics és l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i la norma fonamental que regula i estructura la funció pública de la Generalitat de Catalunya és el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre.
  • Els diferents tipus de personal, les seves característiques i la seva classificació estan establertes i regulades en la normativa esmentada.

En aquest apartat analitzarem:


<< Inici | Bloc 2>>