Sou aquí: inici » 8. Règim disciplinari, règim d'incompatibilitats i drets individuals exercits col·lectivament » 01_cursos_virtuals:recursos_humans:actualitzacio:001_2011_recursos_humans:part08:imparcialitat:inici » 8.2.2. Les incompatibilitats a la Generalitat de Catalunya

8.2.2. Les incompatibilitats a la Generalitat de Catalunya

La Llei d'incompatibilitats s'inspira en el principi de la dedicació del personal al servei de les administracions públiques a un sol lloc de treball.

El règim d'incompatibilitats descansa sobre tres principis essencials, que informen tota la regulació sobre aquesta matèria:

 • Principi de prioritat, imparcialitat i independència en la gestió del servei públic: el règim d'incompatibilitats vol garantir el compliment per part dels funcionaris dels seus deures i assegurar que no quedi compromesa la seva imparcialitat i independència. La Llei defensa la imparcialitat i la independència de l'empleat públic i l'efectivitat de les seves obligacions; així, disposa que són incompatibles amb el seu lloc de treball en el sector públic l'exercici de càrrecs, professions o activitats, públiques o privades, que puguin impedir o distorsionar el compliment estricte dels seus deures o que afectin la seva imparcialitat o la seva independència.
 • Principi d'incompatibilitat amb un altre lloc de treball en el sector públic: com a principi fonamental s'estableix la dedicació del personal al servei de les administracions públiques a un sol lloc de treball, sense més excepcions que les que requereixi el mateix servei públic.
 • Principi de compatibilitat amb el desenvolupament d'activitats privades: l'exercici d'activitats privades està permès sempre que no impedeixi o menyscabi el compliment estricte dels deures o comprometi la imparcialitat i la independència del personal al servei de l'Administració pública.
 • Principi d'incompatibilitat econòmica: prohibeix rebre més d'una remuneració econòmica a càrrec dels pressupostos del sector públic.

Àmbit d'aplicació

La Llei 21/1987 preveu en el seu article 1.2 la seva aplicació a:

 • alts càrrecs de l’Administració
 • personal de la Sindicatura de Comptes i del Consell Consultiu
 • personal al servei de l’Administració de la Generalitat i dels ens i les corporacions de dret públic que depenen d’aquesta, i personal de les entitats gestores de la Seguretat Social
 • personal de les corporacions locals i dels organismes i ens que en depenen
 • empreses públiques catalanes
 • personal al servei d’entitats i corporacions de dret públic
 • personal de les institucions de finances públiques dependents de les administracions públiques
 • resta de personal afectat pel Decret 1/1997
 • membres electes de les corporacions locals i assemblees legislatives

Concepte d’activitat en el sector públic

La Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, considera activitat en el sector públic la desenvolupada:

 • pels membres electius de les corporacions locals
 • pels membres de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes
 • pels alts càrrecs
 • per la resta de personal dels òrgans constitucionals i estatutaris
 • pel personal de totes les administracions públiques, incloent-hi l'Administració de justícia
 • pel personal dels ens, els organismes i les empreses dependents de l'Administració pública, incloent-hi les entitats concertades i col·laboradores de la Seguretat Social en la prestació sanitària

Les activitats compatibles

D'acord amb l'article 2, la Llei 21/1987 considera compatibles (per tant, no es consideren subjectes a incompatibilitats i no cal sol·licitar la compatibilització) les activitats següents:

 • L'Administració del patrimoni personal o familiar, llevat que tracti sobre activitats relacionades directament amb les que desenvolupa en el departament de destinació, o que formi part de consells d'administració d'empreses l'activitat de les quals estigui relacionada directament amb les que exerceixi en el departament de destinació, o que tingui qualsevol càrrec en empreses concessionàries al 10% del seu capital o activitats privades en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els últims anys o hi hagi d'intervenir per raó del servei.
 • La participació en seminaris, cursos o conferències en centres oficials destinats a la formació de funcionaris, si no tenen caràcter permanent o habitual i no superen les 75 hores anuals.
 • La participació en tribunals o òrgans de selecció (tribunals qualificadors de proves selectives).
 • La participació en exàmens, proves o avaluacions efectuades pel personal docent, si són diferents de les que li corresponen habitualment (tribunals de la selectivitat).
 • L'exercici del càrrec de president, vocal o membre de les juntes rectores de mutualitats o patronals de funcionaris, sempre que no sigui retribuït.
 • La producció i la creació literàries, artístiques, científiques o tècniques i la col·laboració en publicacions, sempre que no s'originin com a conseqüència d'una relació de treball o una prestació de serveis.
 • La participació ocasional en col·loquis i programes en qualsevol mitjà de comunicació, i la col·laboració i l'assistència a congressos, seminaris i conferències, sempre que no s'originin com a conseqüència d'una relació de treball o una prestació de serveis.
 • La realització de treballs científics, tècnics o artístics i el desenvolupament de cursos d'especialització.

Compatibilitat d'activitats públiques

El personal comprès en l'àmbit d'aplicació de la Llei només pot tenir un lloc al servei de l'Administració, llevat que ho exigeixi l'interès del servei públic.

No obstant això, es pot autoritzar la compatibilitat per ocupar un lloc de treball en el sector públic com a:

 • professor universitari associat en règim de dedicació a temps parcial i amb una durada determinada
 • catedràtic i professor universitaris, i catedràtic d'escola universitària, per ocupar un segon lloc en el sector públic sanitari o de caràcter exclusivament d'investigació en centres públics de recerca
 • la mateixa possibilitat de compatibilitat anterior es pot atorgar als professors titulars d'escoles universitàries d'infermeria.

Limitacions

Un cop autoritzades totes dues activitats, cal tenir en compte que hi ha limitacions pel que fa a les retribucions econòmiques que el funcionari pot percebre.

Les remuneracions totals que el funcionari pot percebre no poden superar en cap cas les remuneracions màximes establertes en els pressupostos generals de l'Estat per al càrrec de director general, o la remuneració que determinin els pressupostos de la Generalitat.

Tampoc no es pot superar la retribució que correspon per l'activitat principal, estimada en règim de jornada ordinària incrementada:

 • un 30% en el cas dels funcionaris que pertanyin al grup A o personal del nivell equivalent.
 • un 35% en el cas dels funcionaris que pertanyin al grup B o personal del nivell equivalent.
 • un 40% en el cas dels funcionaris que pertanyin al grup C o personal del nivell equivalent.
 • un 45% en el cas dels funcionaris que pertanyin al grup D o personal del nivell equivalent.
 • un 50% en el cas dels funcionaris que pertanyin al grup E o personal del nivell equivalent.


La superació d'aquests límits retributius, en el còmput anual, requereix un acord exprés del Consell Executiu o del Ple de les corporacions locals, i solament es pot concedir sobre la base de raons d'especial interès per al servei.

Els serveis prestats en el segon lloc de treball que hom autoritzi no es poden computar a l'efecte dels triennis, els drets passius o la pensió de la Seguretat Social. Les pagues extraordinàries i l'ajut familiar solament es poden percebre per un dels llocs.

Opció per un dels llocs públics

Vist el règim de compatibilitats, la Llei estableix que els qui per qualsevol títol accedeixen a un nou lloc de treball del sector públic que sigui incompatible amb el que ocupen, han d'optar per un dels llocs abans de la presa de possessió. Si en el termini esmentat no fan l'opció, s'entén que opten pel nou lloc.

Concepte d'interès públic

 • Es considera que hi ha bé públic quan el segon lloc de treball està relacionat directament amb les tasques docents que són objecte del lloc de treball principal.
 • Es considera d'interès públic la realització habitual de funcions docents per a la formació, la selecció o el perfeccionament del personal en centres de formació de funcionaris.
 • Es considera que hi ha interès públic per exercir un segon càrrec o activitat quan així ho determina el Consell Executiu.

Per tant, el Consell Executiu pot exceptuar qualsevol funcionari o grup de funcionaris si ho considera d'interès públic, com va fer, per exemple, amb els metges de l'ICS per exercir una segona activitat a l'ICS davant la manca de facultatius en el servei públic de salut. Són, doncs, competències del Consell Executiu:

 • Autoritzar, per raó d'interès públic, l'exercici d'un segon lloc de treball o d'una segona activitat en el sector públic, en règim laboral a temps parcial i d'una durada determinada.
 • Autoritzar, basant-se en raons d'interès especial per al servei, la superació dels límits retributius màxims.
 • Autoritzar, excepcionalment i per a casos concrets, que determinat personal pugui pertànyer, en representació del sector públic, a més de dos consells d'administració o òrgans de govern d'entitats o empreses públiques o privades.

Càrrec electes de corporacions locals

També es pot compatibilitzar l'exercici de càrrec electes de corporacions locals, llevat que siguin retribuïts periòdicament i que tinguin dedicació exclusiva. En qualsevol cas i per aplicació del principi d'incompatibilitat econòmica, només es pot percebre una retribució.

Compatibilitats amb activitats privades

La regla general és que l'obtenció del reconeixement de compatibilitat és un requisit previ i imprescindible per exercir activitats privades. En tot cas, excepte les activitats que es detallen en l'apartat següent (activitats prohibides), la resta d'activitats privades requereixen el reconeixement de la compatibilitat.

Activitats que no es poden autoritzar

Es pot autoritzar la compatibilitat amb activitats privades llevat dels casos següents:

 • Activitats privades, de qualsevol tipus, relacionades directament amb les que desenvolupa el funcionari a l'Administració.
 • Pertinença a consells d'administració o a òrgans rectors d'empreses privades, si l'activitat està relacionada directament amb les que desenvolupa el funcionari en el departament de destinació.
 • Desenvolupament d'activitats privades en els assumptes en què el funcionari intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en què hagi d'intervenir per raó del lloc públic.
 • Desenvolupament de càrrecs de tot tipus en empreses concessionàries, contractistes d'obres, serveis o subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis.
 • Participació superior al 10% del capital de les empreses o societats esmentades en l'apartat anterior.

Condicions per al reconeixement de la compatibilitat

El reconeixement es regeix per les regles següents:

Es pot reconèixer la compatibilitat per desenvolupar activitats privades amb les excepcions descrites, però en cap cas la suma de jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària de l'Administració incrementada un 50%, i en els casos següents:

 • Si hom ocupa un sol lloc de treball en el sector públic en règim de jornada ordinària.
 • Si hom té autoritzada la compatibilitat amb un segon lloc o amb activitats públiques i no superen entre tots dos la jornada màxima de l’Administració.
 • Si el càrrec ocupat en el sector públic requereix la presència efectiva de l’interessat en l’Administració pública corresponent durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada ordinària, només quan aquest càrrec té la consideració de prestació a temps parcial.

El personal a què fa referència aquesta Llei no pot invocar o fer ús de la seva condició pública per a l'exercici de cap activitat mercantil, professional o industrial (art. 13).

No es pot autoritzar ni reconèixer compatibilitat al personal que ocupa llocs de treball que comporten la percepció d'un complement específic pel factor d'incompatibilitat o per un concepte equiparable (art. 14).

Procediment

L'autorització d'un segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, l'autorització expressa prèvia.

 • autorització prèvia
 • autorització expressa

Fases del procediment

 1. Declaració d’activitats per a les quals se sol·licita l’autorització corresponent de compatibilitat. Aquesta declaració s'ha de fer sempre mitjançant el model normalitzat.
 2. Informe previ del secretari general o director de l’organisme, ens o empresa pública en què el personal afectat desenvolupa cadascuna de les activitats per a les quals es demana la compatibilitat.
 3. Resolució del conseller competent en matèria de funció pública.
 4. Inscripció en el Registre de Personal.

1. Declaració d’activitats

Tot el personal que com a activitat principal presta serveis a la Generalitat de Catalunya, sigui quina sigui la naturalesa jurídica de la relació d'ocupació, i que desenvolupi o vulgui exercir una segona activitat, pública o privada, ha de presentar una declaració d'activitats a les quals sol·licita l'autorització corresponent de compatibilitat o, si escau, ha d'exercir l'opció corresponent per un dels llocs de treball.

Aquesta declaració d'activitats, subscrita per l'interessat, s'ha de fer mitjançant el model normalitzat i s'ha d'adreçar al secretari general del departament en què l'interessat desenvolupa la seva activitat principal.

La declaració d'activitats es pot trametre directament a la secretaria general del departament corresponent o bé per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 66 de la Llei de procediment administratiu.

Silenci administratiu negatiu: si transcorre el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud d'autorització de compatibilitat en el registre corresponent i l'òrgan competent no ha dictat la resolució de compatibilitat, s'ha d'entendre desestimada la petició.

La declaració s'ha de presentar abans de l'inici de l'exercici de noves activitats, tant privades com públiques. En cas que les activitats públiques puguin ser susceptibles de compatibilitat, la declaració s'ha d'efectuar dins dels deu primers dies del termini establert per a la presa de possessió. La denegació de la compatibilitat comporta l'obligació d'optar per un dels llocs de treball.

No obstant això, quan l'accés a un nou lloc de treball en el sector públic sigui totalment incompatible amb el lloc que es desenvolupi, s'ha d'exercir l'opció corresponent en el termini de presa de possessió.

Si no s'executa cap de les opcions previstes més amunt, s'han de declarar d'ofici les noves situacions, d'acord amb el que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre (llei estatal).

2. Informe del secretari general

És un requisit indispensable, per tal de poder atorgar les autoritzacions corresponents de compatibilitat, l'informe previ del secretari general o director de l'organisme, ens o empresa pública en què el personal afectat desenvolupa cadascuna de les activitats per a les quals es demana la compatibilitat.

Quan el segon lloc de treball de caràcter públic s'ocupa fora de la Generalitat, s'ha de demanar un informe favorable a l'òrgan competent de l'administració pública corresponent.

Únicament és de caràcter vinculant l'informe desfavorable de l'òrgan competent.

3. Resolució

L'autorització o la denegació de la compatibilitat, d'acord amb la proposta formalitzada pels respectius secretaris generals, correspon:

 • Al conseller de Salut, respecte al personal sanitari que desenvolupa l'activitat principal adscrit al seu departament o a organismes i entitats que en depenen.
 • Al conseller d'Ensenyament, respecte al personal docent que desenvolupa l'activitat principal adscrit al seu departament o a organismes i entitats que en depenen. En l'àmbit universitari, el rector de la universitat és qui exerceix aquesta competència.
 • Al conseller competent en matèria pública, respecte a la resta del personal que desenvolupa la seva activitat principal a l'Administració de la Generalitat o en els organismes, ens, corporacions de dret públic i empreses que en depenen.
 • En l'àmbit de les corporacions locals, la competència per fer les declaracions de compatibilitat correspon al ple de la corporació.

4. Inscripció en el Registre de Personal

Totes les resolucions de compatibilitat per desenvolupar un segon lloc o una segona activitat en el sector públic o l'exercici d'activitats privades, s'han d'inscriure en els registres de personal corresponents. Aquest requisit és indispensable en el primer cas per tal que es puguin acreditar havers als afectats pel lloc o l'activitat esmentats.

Procediment a seguir per la unitat de recursos humans

 • Rep la sol·licitud en què demana l'autorització de compatibilitat d'activitats.
 • Redacta l'informe.
 • Tramet la sol·licitud i l'informe al secretari general.
 • El secretari general signa l'informe i el retorna.
 • Tramet l'informe i la sol·licitud a l'òrgan competent.
 • Un cop rebuda la resolució de l'òrgan corresponent, lliura l'original a la persona interessada.
 • Inscriu la resolució en el Registre General de Personal.

Potestativament, es pot demanar un informe al cap de la unitat on presta serveis el demandant de la compatibilitat; en aquest cas, s'ha de fer referència a aquest fet en l'informe del secretari general.

Ocupació d'un nou lloc

En el sector públic

El qui accedeix per qualsevol títol a un nou lloc de treball del sector públic que, d'acord amb el que disposa la Llei, és incompatible amb el que ocupa en aquell moment, ha d'optar per un dels llocs de treball abans de la presa de possessió.

Si no exerceix l'opció en el termini assenyalat, s'entén que opta pel nou lloc, i resta en l'altre en la situació administrativa corresponent (excedència voluntària).

Si el nou lloc pot ser declarat compatible, al cap de deu dies a comptar del començament del termini de presa de possessió se n'ha de sol·licitar l'autorització de compatibilitat. Aquest termini s'entén prorrogat fins que es resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

Si l'òrgan al qual correspon la resolució aprecia que les activitats o els llocs de treball declarats resulten incompatibles i l'interessat no ha efectuat l'opció, aquest òrgan li ho ha de notificar perquè abans de quinze dies efectuï l'opció que estimi convenient. Si transcorre aquest termini i no exerceix aquest dret, s'entén que opta pel nou lloc, i que resta en l'altre en la situació administrativa corresponent.

El termini de quinze dies no pot ser ampliat, llevat que es tracti d'un cas de força major degudament provada segons el parer de l'Administració.

En el cas que l'interessat no hagi fet constar per quina de les activitats o llocs de treball declarats opta com a principal, cal procedir de la manera següent:

 • Es considera activitat principal la desenvolupada en el sector públic amb jornada i horari ordinaris.
 • Si s'exerceixen dos càrrecs o activitats públiques compatibles a temps parcial, es considera principal la que té la jornada més llarga. En el cas que ambdues tinguin igual durada, es considera principal la que tingui nivell i retribució més alts, i en cas que ambdues també siguin iguals en aquests aspectes, es considera principal la que tingui més antiguitat.

En el sector privat

Per ocupar un segon lloc de treball en el sector privat cal efectuar una declaració prèvia d'activitats. En el supòsit que el funcionari tingui autoritzada la compatibilitat de dos llocs de treball en el sector públic, la sol·licitud de reconeixement del lloc de treball privat s'ha de fer per a cada lloc de treball públic.

El reconeixement queda sense efecte quan es canvia de lloc de treball públic o varien les condicions de treball de qualsevol dels dos llocs.

Els reconeixements de compatibilitat no poden modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat, i resten sense efecte automàticament en cas de canvi de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball.

Així mateix, l'autorització de compatibilitat està condicionada al compliment estricte de la jornada i l'horari en els llocs de caràcter públic.


>>