Sou aquí: inici » 5. De la formulació a la redacció del projecte » 5.9. Difusió

5.9. Difusió

i30.jpg

S’han de descriure les estratègies de difusió del projecte entre les persones beneficiàries de l’acció i els diferents agents implicats. Es tracta de descriure específicament què es voldrà difondre del projecte i si hi haurà continguts diferents adreçats a diferents actors o perfils de beneficiaris del projecte. També caldrà especificar els diferents canals que s’utilitzaran per difondre el projecte i els moments clau en què es produirà la difusió.

En aquest apartat és on pot visualitzar-se de manera clara de quina manera el projecte ha previst mecanismes específics per fer arribar als destinataris del projecte la informació necessària perquè hi puguin participar. Segons el tipus del projecte i la població diana a la qual s’adreça s’hauran d’utilitzar mecanismes més o menys generals o focalitzats o més o menys simples o complexos, tenint en compte les característiques de la població diana i les facilitats o dificultats que es tinguin per accedir a (determinats) recursos públics (segons la situació geogràfica, socioeconòmica, d’accés a les noves tecnologies, etc.).

i31.jpg

Font: Elaboració pròpia a partir del gràfic d’Ivalua sobre teoria del canvi.


5.10. Disseny de l'avaluació >>