Sou aquí: inici » 5. De la formulació a la redacció del projecte » 5.7. Descripció dels recursos

5.7. Descripció dels recursos

i25.jpg

En aquest apartat, cal descriure els recursos que s’han considerat necessaris per poder implementar el projecte. Com ja hem vist, el tipus de recursos que cal preveure són els recursos humans, els materials o infraestructurals i els econòmics.

Quant als recursos humans, s’haurà de descriure amb quines persones es compta per al desenvolupament del projecte. Com ja hem comentat, els recursos humans són totes aquelles persones que intervindran en el projecte, tant de l’equip de Joventut de l’ens responsable com els altres professionals o persones que hi intervindran que formen part d’altres equips de l’ens i d’altres institucions o entitats. En qualsevol cas, caldrà descriure quina serà la seva dedicació al projecte i quines seran les seves funcions específiques.

Quant als recursos materials o infraestructurals, també caldrà descriure quina serà la utilització dels equipaments que es faran servir en el marc del projecte i quin tipus i quantitat de recursos materials se n’utilitzaran. També és interessant, si escau, explicar de quina manera s’han articulat aquests tipus de recursos, és a dir, de quina manera s’ha aconseguit que estiguin disponibles per al projecte, si no són els propis de l’àrea de Joventut i ho són d’altres àrees de l’ens o d’altres agents que participen en el projecte.

Per als recursos econòmics, caldrà presentar-los amb un pressupost on s’incloguin els conceptes de despesa i d’ingressos. Els conceptes de despesa tindran a veure amb el cost dels recursos materials, el cost del desenvolupament de les activitats i els conceptes associats (difusió, avaluació, etc.), i el cost dels recursos humans associats al projecte. Pel que fa als ingressos, cal tenir en compte els que poden provenir de les diferents fonts, com ara el fons propi de l’ens responsable, o les subvencions que es poden rebre per finançar el projecte, o les quotes que es poden cobrar per a la participació, etc.

Cal recordar que tant la previsió de despeses com els ingressos del pressupost han de ser iguals, i, per tant, ha d’estar equilibrada.

i26.jpg

Font: Elaboració pròpia.

Per tal de poder elaborar el pressupost, podeu fer servir la plantilla que proporciona la Direcció General de Joventut per adjuntar a la sol•licitud de subvenció per part dels ens locals per als projectes d’activitats.

En aquest apartat cal que quedi molt clar i tan detallat com sigui possible els recursos que es faran servir per desenvolupar el projecte. Cal que es pugui constatar, amb aquesta descripció, que els recursos són els adequats i els suficients per a la intervenció i que es corresponen clarament amb el que es pretén fer.


<< 5.6. Descripció dels destinataris | 5.8. Temporalització >>