Sou aquí: inici » 5. De la formulació a la redacció del projecte » 5.6. Descripció dels destinataris

5.6. Descripció dels destinataris

i23.jpg

Descriure els trets característics del públic diana (edat, sexe, estat civil, situació econòmica, nivell d’estudis, situació laboral, problemàtiques concretes…) que sigui important tenir en compte per al projecte. Cal que la definició de la població destinatària sigui coherent amb la problemàtica o la necessitat que es vol abordar, per tant, coherent amb l’anàlisi que s’ha fet sobre les causes del problema i quina població afecta. En molts casos, els projectes no s’han de dirigir a tota la població juvenil, sobretot perquè el problema no ateny a tota la població igual, sinó que cal que es dirigeixin a un sector concret al qual afecta el problema per tal que la intervenció sigui més eficient i eficaç.

Una bona i complexa –que no vol dir difícil– descripció de les persones destinatàries del projecte facilita focalitzar molt més la intervenció.

i24.jpg

Font: Elaboració pròpia a partir del gràfic Ivalua sobre teoria del canvi.


5.7. Descripció dels recursos >>