Sou aquí: inici » 5. De la formulació a la redacció del projecte » 5.4. Descripció tècnica de les actuacions

5.4. Descripció tècnica de les actuacions

i19.jpg

En la formulació de les actuacions hem triat aquelles que considerem que són les més adequades per donar resposta a les necessitats o problemàtiques i assolir els objectius que ens hem proposat. Hem pensat quin tipus d’activitat tècnicament és la més adient, així com de quina manera s’ha de desenvolupar metodològicament perquè es produeixin els resultats que ens portaran a l’assoliment de l’objectiu. En la redacció, cal garantir la claredat de la seqüència lògica que va de la definició del problema o necessitat als resultats que volem assolir o produir per mitjà de la implementació de les activitats. Per tant, cal que la descripció final d’aquestes sigui clara i realista, i transmeti amb quines actuacions assolirem els objectius. Atès que la consecució d’un objectiu es pot fer amb la realització de diverses activitats, caldrà establir quines i quantes són aquestes activitats i endreçar-les temporalment, segons creguem que s’han d’anar succeint per assolir l’objectiu al qual responen.

Proposem els apartats següents a detallar en relació amb l’objectiu al qual responen, per tal que la descripció tècnica de les activitats, així com dels resultats concrets que s’esdevenen d’aquestes, tingui uns continguts mínims. Caldrà complementar aquesta explicació amb la descripció metodològica. Tindríem:

  • Nom de l’activitat: enunciar l’activitat amb un nom que la identifiqui de manera clara. Aaixí com s’ha recomanat formular els objectius en infinitiu, l’activitat cal redactar-la començant per un substantiu 1),ja que l’activitat és la concreció pràctica d’allò que volem aconseguir, és a dir, de quina manera ho volem aconseguir.
  • Descripció de l’activitat: cal especificar breument en què consisteix l’activitat que es vol dur a terme i preveure les possibles tasques.
  • Resultats que s’esperen aconseguir (productes): identificar quins resultats o productes generarà la realització de les activitats.
  • Destinataris: s’ha d’identificar el conjunt de destinataris del projecte, quina és la població beneficiària de l’activitat en concret, especialment per a aquells projectes que tenen nombroses activitats i, cada una s’adreça a perfils diferenciats.

En aquest apartat, doncs, cal fixar-nos en els components d’activitats i productes (resultats).

i20.jpg

Font: Elaboració pròpia a partir del gràfic d’Ivalua sobre teoria del canvi.


5.5. Descripció metodològica del projecte >>

1) Vegeu MILLE GALÁN, J. M. Manual bàsic d’elaboració i avaluació de projectes. Útils pràctics 13. Torre Jussana. Ajuntament de Barcelona, 2003.