Sou aquí: inici » 5. De la formulació a la redacció del projecte » 5.3. Objectius del projecte

5.3. Objectius del projecte

i16.jpg

Quan formulem el projecte, identifiquem de forma més general els impactes que volem aconseguir per mitigar o millorar la situació d’inici que hem identificat com a problema o necessitat, així com els resultats o productes que la intervenció ens proporcionarà. Cal, doncs, en aquest apartat, traduir els impactes en objectius estratègics i els resultats en objectius operatius 1)).

L’objectiu estratègic, tal com hem dit, indica el canvi que es vol produir amb la intervenció. A continuació presentem una sèrie de criteris característics dels objectius estratègics (Generalitat de Catalunya, 2011):

 • S’adrecen a tancar o escurçar les distàncies entre el nivell actual i el desitjat.
 • Han de ser rellevants per a l’assoliment dels impactes perseguits pel projecte.
 • Tendeixen a romandre invariables mentre no hi hagi un canvi en l’entorn que els ha justificat o fins que el resultat esperat s’hagi assolit.
 • Fan referència a un període relativament llarg (més de 2-3 anys, si el termini fos més curt ja estaríem parlant d’objectius operatius anuals).
 • No fixen actuacions específiques, sinó que concreten allò que es vol aconseguir.
 • Han de suposar un repte però alhora han de ser realistes i assolibles.

Per la seva banda, els objectius operatius ens indiquen quins seran els resultats més immediats de les activitats del projecte. Les característiques que han de tenir aquests són:

 • Específics: han de reflectir de manera concreta allò que es vol aconseguir.
 • Mesurables: s’han de poder mesurar per poder determinar “quant” s’ha complert.
 • Orientats als resultats: han d’especificar i quantificar un resultat concret. (No ho confongueu explicant com es farà, perquè això serien activitats.)
 • Limitats en el temps: han d’establir el temps en el qual s’ha d’acomplir.
 • Unívocs: només han de tenir una interpretació.

Formular correctament un objectiu, és més important del que a priori pot semblar. Cal tenir cura d’aquesta formulació, perquè, segons com es faci, en depèn la viabilitat del projecte, tant pel que fa al procés com als elements o components que el formen. En l’apartat anterior, hem vist que s’estableix entre aquests diferents elements que composen el projecte una relació com si es tractés d’un sistema, amb la finalitat d’aconseguir els objectius. Per tant, la incorrecta formulació d’aquests, pot influir en els elements que en formen part i en com els implementem. A més, quantificar objectius, per fer-los mesurables, permetrà calcular el cost de la cobertura i el de les activitats i els seus productes.

Independentment del seu nivell, l’estructura bàsica d’un objectiu és una oració enunciativa simple amb els elements següents:

i17.jpg

El verb, l’hem de formular en infinitiu, per denotar el conjunt d’accions que es duran a terme per assolir l’objectiu. A continuació hem d’incloure el complement directe (indicant l’objecte de l’acció), i, finalment, el complement circumstancial. Aquest darrer modificarà el verb, indicant aspectes específics de l’acció com el lloc, la quantitat, el temps…

A més de concretar les qüestions que hem abordat en aquest punt en relació amb la redacció dels objectius, a continuació apuntem algunes recomanacions a tenir en compte per facilitar-ne la redacció:

 • Un verb, una acció: cal només utilitzar un verb (una acció) per objectiu.
 • Redacció clara, breu i concisa: eviteu paraules que expressin ambigüitat del tipus: “tan aviat com sigui possible”, “utilitzant la metodologia adequada”…
 • No s’han de posar introduccions (atès que…; …per millorar la qualitat de vida): hem de centrar-nos en allò que el projecte podrà aconseguir.
 • Economia d’objectius: no hem d’elaborar massa objectius, només aquells que tinguin a veure amb les activitats del projecte i aquells que es prevegi que es podran assolir amb la realització del projecte.

i18.jpg

Font: Elaboració pròpia a partir del gràfic d’Ivalua sobre teoria del canvi.


5.4. Descripció tècnica de les actuacions >>

1) En cas que un projecte, per la naturalesa del problema, consideri l’existència d’una estructura d’impactes, aquests es poden traduir en objectius específics de l’objectiu estratègic. Aquests objectius ens indicaran quins seran els assoliments intermedis necessaris per aconseguir l’objectiu estratègic, i se situaran entre allò que és immediatament resultat de la intervenció (objectius operatius) i allò que es vol aconseguir finalment amb el projecte (objectiu estratègic