Sou aquí: inici » 5. De la formulació a la redacció del projecte » 5.2. Justificació

5.2. Justificació

i14.jpg

Justificar l’elaboració d’un projecte implica respondre a cinc qüestions que ens permetran entendre en què fonamentem l’existència d’aquest projecte, quines característiques i dimensions té el problema o necessitat en què volem intervenir i on s’emmarca. Són qüestions que situen la resposta en el diagnòstic de la intervenció i que ja hi hem aprofundit en la definició del problema en formular el projecte.

La primera, se centra a descriure per què volem dur a terme el projecte, transmetre quina incidència tindrà la realització d’aquest i argumentar la seva viabilitat. Per tant, cal explicitar l’objectiu de la intervenció en relació amb la millora o transformació de la problemàtica, i com tot allò que fem amb la intervenció incidirà en aquesta situació inicial que volem millorar.

La segona qüestió té a veure amb la necessitat o problemàtica a la qual es vol donar resposta i els factors causals i/o associats a aquesta. Caldrà descriure en què consisteix, quines són les seves causes, els seus possibles efectes, així com descriure quines i quantes persones afecta.

La tercera qüestió té a veure amb la necessitat de definir el context de la intervenció (geogràfic, econòmic, temporal…) per dimensionar la problemàtica en relació amb aquests.

La quarta qüestió ubica el projecte en relació amb altres planificacions que hi estan relacionades. Com hem vist, el projecte és una unitat de planificació operativa emmarcada en una planificació superior, que és el programa. Per tant, caldrà especificar amb quina programació es correspon. Ens podem trobar que el projecte i/o el programa on s’inscriu s’ubiqui en una altra planificació que no sigui exclusiva de joventut, com, per exemple, un pla transversal del nostre ajuntament o un pla d’acció municipal. De la mateixa manera haurem d’explicitar si el projecte s’adequa a altres actuacions que facin altres administracions o institucions (com, per exemple, un programa del Pla comarcal de joventut).

i15.jpg

Font: Elaboració pròpia a partir del gràfic Ivalua sobre teoria del canvi.

Per tot el que hem explicat que fonamenta la justificació i l’emmarcament del projecte, els components que caldria posar en relació són: la problemàtica, que justifica la nostra intervenció i l’aprofundiment de les causes, els factors externs, que contextualitzen la situació en la qual ens volem moure i situa qui afecta aquesta situació. Els recursos, que cal conèixer que tenim i preveure’ls per fer front a la necessitat o problemàtica que volem intervenir, i el marc discursiu en relació amb la problemàtica i amb quina pot ser la millor intervenció atenent a criteris d’eficàcia, eficiència i qualitat.


<< 5.2. Justificació | 5.3. Objectius del projecte >>