Sou aquí: inici » 4. Formulació d'un projecte amb la Teoria del Canvi » 4.5. Metodologies per al disseny i avaluació de projectes

4.5. Metodologies per al disseny i avaluació de projectes

Us presentem a continuació una proposta de passos per poder construir la teoria del canvi d’un projecte a partir d’un exemple molt simple que permetrà veure com es pot formular un projecte a partir de la teoria del canvi.

La teoria del canvi ens permet formular les intervencions amb una lògica i sobretot amb una intenció, ja que identificant sobretot la raó de ser del projecte (el problema) i els canvis que es volen generar en la realitat intervinguda (els impactes), podem orientar el nostre projecte amb aquesta intencionalitat. Però també és cert que, si no afegim aquesta intencionalitat transformadora, que és un posicionament de base en la planificació de les polítiques públiques, la formulació de la teoria del canvi pot resultar un exercici d’autorealització o autocomplaença dels projectes que no necessàriament es formulen de manera lògica, coherent i transformadora. És a dir, podem “emplenar les caselles” dels components i les hipòtesis amb allò que ja anem fent per tal de complir amb el “requisit” d’ordenar lògicament la intervenció sense que el projecte s’hagi formulat de manera ordenada, lògica i intencionada.

Distingim set passos1) , que ens possibilitaran la construcció sobre com ha de funcionar el nostre projecte:

PAS 1. A partir de la detecció de la problemàtica, es defineixen els impactes

Atenent al fet que la problemàtica sobre la qual volem intervenir amb un projecte del nostre municipi és el baix nivell de competències per al treball d’un nombre significatiu de joves del nostre municipi de 16 a 24 anys, l’impacte que voldrem assolir amb el nostre projecte serà justament augmentar el nivell de les competències per al treball. En aquest cas, i en molts, la definició de l’impacte simplement és la traducció en positiu del problema. Un efecte mirall del problema.

i7.jpg

Noteu que aquí ja introduïm el marc discursiu del projecte, ja que aquest element determina la manera com construirem el projecte: emmarca el projecte en el paradigma d’actuació, en el marc normatiu on se situa i proposa i defineix els conceptes clau sota els quals el projecte es desenvoluparà. En aquest cas, el marc discursiu emmarca el projecte en el paradigma de l’ocupabilitat en l’àmbit de l’ocupació juvenil i es posiciona en el model de competències per al treball. El projecte també s’elabora a partir de la concepció de la joventut com un període on tenen lloc múltiples transicions, com l’educativa, la laboral, la domiciliària, etc. Sota aquest punt de vista, es considera l’etapa juvenil com a clau per a l’adquisició de recursos que posicionaran la persona d’una determinada manera en aquestes transicions.

PAS 2. Definir les condicions necessàries per assolir l’impacte

En aquest punt caldrà descriure quines són les condicions que caldrà que es compleixin per poder assolir el canvi en la situació inicial. És en aquest moment, quan es comença a teoritzar. Es tracta d’anar descrivint l’estructura d’impactes que creiem que han d’ocórrer perquè finalment puguem assolir l’impacte final.

En el cas de l’exemple que estem seguint, no hi ha una cadena d’una estructura d’impactes, ja que pensem que l’impacte, que és molt concret, s’aconseguirà sempre que les persones joves sobre les quals intervindrem s’hagin format en competències i les hagin posat en pràctica en entorns laborals reals.

i8.jpg

En aquest pas, per tant, estem definint els productes o resultats que volem obtenir de la intervenció2).

PAS 3. Identificar les activitats que es desenvoluparan per crear el canvi en la situació inicial

Un cop hem decidit i descrit quins són els resultats de la nostra intervenció, el pas següent és descriure quines seran les intervencions que han de permetre assolir aquests resultats.

i9.jpg

En aquesta imatge també apareix la població diana del projecte, ja que és un element que està molt relacionat amb la descripció de les activitats.

Per descriure com han de ser les activitats d’aquest projecte, podem formular hipòtesis relacionades amb com han de ser aquestes per generar el resultat. Podem formular hipòtesis sobre la metodologia i els continguts de les formacions en competències, sobre com han de ser les pràctiques en les empreses perquè els joves puguin desenvolupar les competències, per exemple.

Quant a les persones destinatàries del projecte, per focalitzar el projecte i les seves activitats en aquell perfil de persones que tenen les característiques apropiades per participar en el projecte, haurem de definir les condicions que han de tenir per poder accedir a les activitats del projecte i de quina manera podran accedir-hi. En aquest cas, les persones beneficiàries hauran de tenir un nivell de competències transversals poc desenvolupades i una certa predisposició a participar en el projecte. Quant a l’accés, les persones accediran al projecte derivades des dels serveis socials i els dispositius locals d’inserció del municipi.

PAS 4. Identificar els recursos necessaris per implementar el projecte

Un cop coneguem les activitats i les seves característiques, cercarem i definirem els recursos necessaris per portar a terme el projecte.

i9.jpg

La descripció dels recursos es farà hipotetitzant sobre com han de ser i com s’han d’utilitzar els recursos per poder desenvolupar el projecte. En aquest cas, per exemple, haurem de tenir en compte que els formadors han de tenir la capacitat i el coneixement adequat per portar a terme les formacions, que les empreses col•laboradores tenen unes característiques adequades per participar en el projecte (segons el sector productiu, la seva predisposició a participar-hi) i que la quantitat econòmica prevista –38.000 €– és adequada i suficient per retribuir els formadores i formadores, per comprar el material fungible i per retribuir les pràctiques a les empreses.

PAS 5. Identificar els factors externs

En aquest cas, resulta convenient tenir en compte que hi ha elements que poden comptar en la intervenció, que poden condicionar-la. Com que aquest projecte té molt a veure amb la situació econòmica del territori on s’ubica, haurem de tenir present que poden ocórrer canvis en el cicle econòmic (un cicle de creixement amb més ocupació pot fer que les persones joves accedeixin més fàcilment al mercat laboral i que resulti més atractiva l’ocupació que la formació) o en la situació de les empreses locals (desaparició de les empreses col•laboradores) o canvis en la formació professional, etc. Aquests factors que queden fora de l’abast de la intervenció, cal tenir-los en compte per poder aplicar canvis en cas que es modifiquin.

PAS 6. Identificar els indicadors per mesurar el projecte

Ara que ja està definida la teoria sobre com ha de ser el projecte per poder assolir els canvis desitjats, el pas següent és definir els indicadors sobre els diferents elements de la teoria que ens permetran saber com estan funcionant aquests i les seves hipòtesis. En el nostre cas, alguns dels indicadors que podem definir són els següents:

RECURSOS POBLACIÓ DIANA ACTIVITATS PRODUCTES
-Qualitat dels formadors
-Tipus d'empreses col·laboradores
-Pressupost destinat al projecte
- Nivell de competències transversals dels participants
-Assistència a les activitats del curs dels participants
-Origen dels nois i noies participants
-Nombre de participants en el projecte
-Nombre de competències treballades
-Tipus de feines realitzades en les pràctiques
-Nombre de pràctiques finalitzades sense incidències
-Nombre de participants que acaben el projecte
-Tipus de competències millorades

PAS 7. Escriure el relat de la lògica de la intervenció

Finalment, quan s’ha construït la teoria del canvi, s’ha de ser capaç d’elaborar un relat del projecte que sigui comprensible i reflecteixi la lògica i la coherència de la intervenció. En el nostre cas el relat podria ser aquest:

“Aquest projecte pretén millorar les competències per al treball dels i les joves de 16 a 24 anys (impacte), ja que hem detectat que molts d’aquests joves en tenen un nivell molt baix. Això els fa tenir una feble ocupabilitat en aquests moments (problema). Pretenem que els joves puguin assolir les competències a partir d’uns mòduls de formació i d’unes pràctiques en empreses on podran desenvolupar aquestes competències en entorns laborals reals (activitats). Aquest projecte, que té un pressupost total de 38.000 €, requereix formadors especialistes, tutors que fan un seguiment de tot el procés de formació i unes empreses col•laboradores que ofereixin unes pràctiques adequades per al desenvolupament de les competències (recursos).”


4.6. L'avaluació del projecte >>

1) Adaptació de la proposta de la Consultoria ZIGLA . Podeu consultar a :http://ziglablog.com.ar/2010/05/11/%C2%BFque-es-la-teoria-del-cambio/
2) Noteu que a l’hora de descriure els resultats o productes estem posant el focus en allò que volem que “passi” en els joves. D’aquesta manera resulta més fàcil descriure’ls, sense abans haver-se plantejat les activitats. En aquest sentit, les activitats que descriurem aniran orientades per aquests resultats ja definits.