Sou aquí: inici » 4. Formulació d'un projecte amb la Teoria del Canvi » 4.3. Indicadors

4.3. Indicadors

El darrer element de la teoria del canvi són els indicadors. Com ja hem dit, el model de la teoria del canvi sorgeix originalment com a mètode per avaluar les polítiques públiques, per això els elements que la componen, tot i que es puguin fer servir per a la fase de disseny, estan molt orientats a l’avaluació. La formulació d’indicadors sobre els components i les hipòtesis és un pas important en l’elaboració de la teoria del canvi.

Els indicadors són les formulacions que ens remeten a informacions que ens indiquen com podem mesurar l’acompliment de les hipòtesis i els components de la teoria del canvi. Es tracta, doncs, de poder formular uns indicadors que ens permetin mesurar els components de la teoria del canvi. La formulació dels indicadors pot resultar relativament senzilla quan la fem sobre els impactes, els recursos o els resultats d’una intervenció, sobretot si el que es pretén mesurar és quelcom tangible, com ara la reducció de la taxa d’atur o el pressupost executat d’un projecte. No és tan senzill quan tractem de qüestions menys tangibles, com ara qüestions relacionades amb canvis actitudinals de les persones joves o com la cohesió social. Una solució a aquestes dificultats passa per buscar indicadors que altres projectes hagin fet servir de manera efectiva per mesurar el que pretenem mesurar nosaltres.

En qualsevol cas, els indicadors han de ser:

  • Factibles: que es puguin fer servir, és a dir, que ens puguin adreçar a quelcom mesurable.
  • Accessibles: que hi puguem tenir accés, que puguem efectivament accedir a la dada que busquem.


4.4. Quadre resum de la teoria del canvi >>