Sou aquí: inici » 4. Formulació d'un projecte amb la Teoria del Canvi » 4.2. Les hipòtesis

4.2. Les hipòtesis

Com ja hem comentat, els diferents elements de la teoria del canvi estan vinculats entre ells per una sèrie d’hipòtesis, les quals descriuen les condicions desitjables i necessàries perquè un element possibiliti el següent. A continuació descrivim les hipòtesis1), que es poden formular segons els diferents components de la teoria del canvi:

Hipòtesis dels impactes aquí es tracta de descriure quina és l’estructura dels impactes que se suposa que es produeixen com a conseqüència de l’execució del projecte. Molt sovint un projecte no assolirà l’impacte desitjat (final) de manera immediata, ja que, segurament, primer s’assoliran uns impactes immediats que donaran lloc a uns altres impactes intermedis que finalment portaran a fer que s’assoleixin els impactes finals desitjats.

Per exemple, en projectes sobre conductes de risc enjoves on la intervenció consisteixi, per exemple, a fer sessions d’informació sobre les malalties de transmissió sexual, creiem que els i les joves, un cop assisteixin a aquestes sessions, seran més conscients sobre els riscos, la qual cosa farà que es modifiqui la seva actitud respecte a certs comportaments. El canvi d’actitud segurament donarà lloc al canvi en els comportaments sexuals de risc, la qual cosa farà que es produeixin menys conductes sexuals arriscades i, per tant, es reduirà el contagi de malalties sexuals.

La formulació d’hipòtesis al voltant de l’impacte, per tant, significa fer un exercici de definició d’aquesta estructura d’impactes2).

Hipòtesis sobre els resultats o productes es tracta de definir de quina manera els productes donaran lloc als impactes. És a dir, de quina manera creiem que havent realitzat el projecte obtenint els resultats previstos, aquests menaran als impactes desitjats.

Hipòtesis sobre les activitats aquestes hipòtesis tenen a veure amb com han de ser les activitats perquè es puguin obtenir els resultats previstos. És a dir, quins han de ser els continguts, la metodologia i els criteris d’actuació que permetran que l’activitat planificada pugui obtenir els resultats o els productes que havíem previst. Per poder formular aquestes hipòtesis, resulta útil fer preguntes sobre aspectes en relació amb la temporització de les accions, sobre la difusió de les activitats o sobre les tasques que cal realitzar per implementar-la.

Hipòtesis sobre la població diana les hipòtesis que es poden formular en relació amb la població diana seran aquelles que ens informaran de les característiques de la població que serà beneficiària de les activitats del projecte. Es formularan hipòtesis sobre aquestes característiques, així com de les estratègies que es faran servir per incloure-la al projecte.

Hipòtesis sobre els recursos aquestes hipòtesis ens remetran a les condicions que faran que els recursos permetin la realització efectiva de les activitats, és a dir, sobre la seva adequació, articulació i utilització.

Formular les hipòtesis és clau en la construcció teòrica del projecte, però en aquest exercici ens podem trobar que no sapiguem quin és el límit a l’hora de formular-les. És molt difícil indicar quelcom concret en relació amb això, sobretot perquè no hi ha cap proposta específica en la literatura sobre el nombre d’hipòtesis màximes que hem de plantejar, ni cap criteri per limitar la seva formulació. En aquest cas, probablement el més assenyat seria tenir en compte i descriure aquelles que siguin més rellevants o innovadores per al projecte, és a dir, les que creguem que són imprescindibles per entendre i per dissenyar el projecte. No cal concretar, per tant, les menys rellevants, ja que segurament formaran part dels detalls tècnics de qualsevol intervenció social.


4.3. Indicadors >>

1) Noteu que no presentem hipòtesis sobre el problema, ja que aquest element és el punt de partida de la formulació del projecte.
2) En altres casos no es dóna cap estructura d’impactes, ja que l’impacte desitjat es produeix immediatament a la realització del projecte. Això depèn, òbviament, de la definició dels impactes desitjats i del tipus de projecte.