Sou aquí: inici » 2. Planificació estratègica i projectes adreçats a joves » 2.5. Principis rectors del PNJCat als projectes

2.5. Principis rectors del PNJCat als projectes

Fins aquí hem anat veient què és allò que caracteritza la planificació de projectes. En aquest apartat, abordarem els Principis rectors del Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) amb la finalitat d’incorporar-los a la planificació de projectes que s’adrecin a joves. En els materials sobre “Les polítiques de joventut: evolució i polítiques de joventut a Catalunya”1), hi ha un apartat que presta atenció als principis rectors del PNJCat, així com als seus aliats estratègics, i que descriu què són i quins són. No reproduirem la mateixa informació, però el que sí que és interessant és que a l’hora de planificar polítiques de joventut, o com en aquest cas concret del projecte és fonamental tenir-ho en compte en cadascuna de les seves fases (diagnosi, disseny, implementació i avaluació), hem d’incorporar aquests principis metodològics com si es tractessin d’ingredients fonamentals i necessaris, en aquest cas, per elaborar polítiques adreçades a joves.

Els principis rectors cal entendre’ls com a característiques metodològiques, que atorguen a la planificació, en aquest cas de projectes, unes qualitats que són pròpies de les polítiques de joventut al nostre país. La intenció és que passin per tota la planificació com una mena de rasclet que mou, arrossega i barreja la sorra, amb la finalitat que el producte que en surti sigui “bo”.

Amb això volem transmetre la importància que té, doncs, tenir-los presents en cada moment del procés de planificació com a criteris metodològics, amb la finalitat de fer polítiques de joventut amb qualitat, eficàcia i que siguin viables.

Els principis rectors són: la integralitat, la transformació, la participació juvenil i la qualitat.

Veurem com amb la definició de cadascun d’aquests principis, podem relacionar idees que ja apuntàvem en les característiques i els condicionants per elaborar un projecte.

Per integralitat entenem la inclusió en el projecte d’enfocaments amplis sobre el problema social i l’anàlisi de les multicauses que el generen, amb la finalitat d’abordar la intervenció a través de l’articulació de totes les actuacions que hi estan relacionades coherentment. De la mateixa manera és important incloure altres agents de diferents àrees de l’ens (interdepartamentalitat), de les institucions (interinstitucionalitat) i de la comunitat (treball comunitari) que, com nosaltres, treballen amb els mateixos destinataris, per abordar solucions en relació amb el nostre objecte d’intervenció.

Des de l’inici de la unitat hem establert una relació directa entre els conceptes projecte i canvi. Per tant, té tot el sentit que una de les característiques metodològiques que incorpori el projecte sigui, doncs, la transformació. Per intentar transformar una situació de partida que pugui suposar un problema o necessitat, cal tenir en compte tots els factors estructurals i contextuals, tractant d’incidir en les causes de les problemàtiques. Una de les possibles maneres que proposa el PNJCat és fer-ho mitjançant la incorporació de la perspectiva inclusiva.

Un projecte, des dels seus inicis fins al final, caldrà que atengui la diversitat cultural, de gènere, comunitària i territorial dels i les joves, però, a més, per poder canviar o millorar aquesta situació inicial, caldrà que conegui quins factors estructurals de desigualtat afecten els joves, així com els efectes que aquests provoquen sobre la població jove.

Un cop identificats aquests factors i els seus efectes, caldrà plantejar en el projecte mesures que els disminueixin o eradiquin, amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats als i les joves beneficiaris del projecte.

En els primers apartats d’aquesta unitat, hem fet referència a la importància de no fer sols un projecte, i a banda, de denotar que cal incorporar a altres professionals, agents i membres de la comunitat, hem fet un especial esment als i les joves i a la participació juvenil. Incorporar aquest principi respon a una doble intenció2) que té a veure en com el PNJCat entén la participació i què pot aportar la seva incorporació. La participació de la gent jove és fonamental perquè és un factor que permet transformar la societat i promoure canvis, i de l’altra, perquè la participació és un dret dels joves (dret del ciutadà i de la ciutadana) per poder incidir en les decisions col•lectives.

Perquè un projecte sigui participatiu implica incorporar la participació dels joves al llarg de tota la planificació, establint mecanismes que articulin la seva veu, per garantir-la i perquè tingui incidència en les actuacions que fem.

Al llarg del document hem insistit en la necessitat que un projecte sigui eficaç, viable i que tingui qualitat. Per això hem concretat quines característiques, consideracions i implicacions ha de tenir un projecte perquè això sigui possible. La intenció d’incorporar aquest principi de qualitat respon a la voluntat de “fer bé” les politiques públiques que adrecem als i les joves. Les actuacions s’han de dissenyar perquè la seva aplicació sigui tan eficaç i eficient com sigui possible; s’han de fer bé, garantint-ne també la qualitat tècnica. A més, han de ser creatives i innovadores, en la mesura que sigui possible, per adaptar-se a una realitat tan canviant com l’actual. Per donar solidesa a aquest criteri, incorporar l’avaluació, des del disseny del projecte, i implementar-la, tenen un paper primordial.

Aquests quatre principis rectors del PNJCat, són atributs que, com esmentàvem, es donen en les diferents formes de concreció de la planificació i que esdevenen estratègics per al desenvolupament de les polítiques de joventut.

i5.jpg Font: Elaboració pròpia.

És recomanable ampliar aquest apartat amb la Guia d’Orientacions per a l’aplicació dels principis rectors del PNJCat a les polítiques locals de joventut de la Direcció General de Joventut, Agència Catalana de la Joventut, elaborada per l’equip de coordinació del PNJCat el febrer de 2012. Aquest document ofereix propostes sobre com aplicar aquests principis a cada fase de la planificació en l’àmbit local.


<< 2. Planificació estratègica i projectes adreçats a joves

2) Aquesta idea prové del Recull de les ponències de les Jornades de Formació per a Responsables Polítics de Joventut 2011