Sou aquí: inici » 2. Planificació estratègica i projectes adreçats a joves » 2.2. Condicionants per a la planificació d'un projecte

2.2. Condicionants per a la planificació d'un projecte

A l’hora de planificar és important tenir en compte una sèrie d’aspectes tant des de la formulació del projecte com de la seva finalització, que ens permetran intervenir aportant major eficàcia i qualitat. Aquestes qüestions tenen a veure amb condicionants i implicacions de caràcter tècnic, polític i social, que faran viable la realització del nostre projecte.

Respecte als primers, els condicionants tècnics, cal comptar amb un coneixement teòric, normatiu i pràctic quant a planificació, que ens permeti prendre consciència de les múltiples problemàtiques i necessitats, analitzar-les i seleccionar aquella o aquelles que possibilitin una solució viable. A partir d’aquí caldrà dissenyar el procés i sistematitzar o endreçar les nostres intencions, així com els diferents elements que conformaran el projecte, amb la finalitat de transformar i/o millorar la realitat inicial en la qual volem intervenir. Caldrà garantir des del disseny que sigui avaluable, per tal de comprovar que estem aconseguint els nostres objectius, i alhora haurà de ser prou flexible perquè, fruit de la monitorització del nostre projecte, ens permeti introduir possibles canvis que no havíem previst. Implica la reflexió autocrítica que ens ajudi a planificar accions amb la finalitat d’aconseguir més qualitat en les nostres intervencions. Amb la intenció que els canvis que generem siguin realment efectius en el nostre cas en relació amb les necessitats o problemàtiques dels joves, és interessant no fer-ho sols. Treballar amb altres professionals, articulant un treball en equip, així com incloent-hi la participació dels joves en la resolució de les seves necessitats i/o problemàtiques, aportarà al projecte un coneixement més ampli sobre la situació i la creativitat respecte a solucions pràctiques.

Pel que fa als condicionants polítics, és interessant, en el cas dels projectes que formen part de les polítiques públiques, entendre que l’eficàcia d’aquesta planificació rau en l’articulació de l’acció política. Cal la voluntat política per fer allò que es planifica. Com veurem més endavant, des de la raó a la qual respon la nostra intervenció, així com d’allò que volem aconseguir, com ho volem aconseguir i amb quins recursos, té una implicació política de la qual depèn la realització del nostre projecte. Tota planificació és molt més que un procés de racionalització en la presa de decisions; és la instrumentalització d’un projecte polític, per poc definit que aquest pugui estar.

Hi ha planificacions que, amb la intenció d’incorporar qualitat i eficàcia, s’han dissenyat tenint en compte la majoria dels condicionants tècnics que citàvem anteriorment, però que finalment han quedat en paper mullat, i s’han malgastat esforços i frustrat expectatives, tant tècniques com dels joves.

Al contrari, hi ha planificacions que compten amb aquesta implicació política, propicien el treball en aquestes esferes i generen sinergies que faciliten el treball coordinat amb altres professionals i els joves.

Com hem dit anteriorment,

no podem planificar sols com a tècnics o tècniques

. A banda de treballar conjuntament amb altres professionals i agents que, com nosaltres, intervenen en les necessitats i problemàtiques dels joves, és important entendre que no hi ha millor solució que la que una persona o grup de persones poden aportar en relació amb la seva pròpia necessitat 1). Per això

és interessant incorporar la participació dels joves en tot el procés de la nostra intervenció.

Fer-ho, tenint en compte els condicionants de la participació juvenil, suposarà, a més, un aprenentatge per a tots i un exercici de transparència i responsabilitat. En relació amb aquests condicionants, que aportaran qualitat i riquesa al projecte, caldrà tenir en compte les maneres de participar existents, els ritmes dels joves, que seran diferents dels de l’Administració, la creació d’espais per articular la veu d’aquests i la presa de decisions, i caldrà vetllar perquè sigui representatiu, garantint la diversitat de població juvenil.


2.3. Nivells de planificació >>

1) Interpretant les paraules de la Glória Pérez Serrano, en el seu llibre d‘Elaboración de proyectos sociales. Casos prácticos, ve a dir que per sistematitzar i dissenyar una resposta a un problema, esdevé una urgència i necessitat, fer-ho amb la participació del conjunt de membres implicats, ja que són ells els qui compten amb la informació necessària per emprendre i intentar resoldre els seus problemes amb finalitats pràctiques.