Sou aquí: inici » 3.5. La perspectiva de gènere en les polítiques de joventut

3.5. La perspectiva de gènere en les polítiques de joventut

L’etapa de la joventut és un moment clau de transició cap a l’adultesa en què se solen qüestionar i produir reajustaments en les pròpies creences i pautes adquirides sobre els models de relació entre homes i dones i sobre les formes d’organització social.

És, doncs, una etapa vital en què podem fomentar des de les polítiques de joventut relacions més igualitàries i, així, contribuir a transformar els imaginaris socials basats en el patriarcat i crear-ne de nous més justos i igualitaris. Sense dubte, treballar per la igualtat en una etapa tan clau com la joventut esdevé una inversió de futur i el motor del canvi social.

D’altra banda, la finalitat de les polítiques de joventut radica en el fet que les persones joves puguin construir de manera autònoma els seus propis projectes de vida. Per tant, han de proporcionar i garantir l’accés als recursos socials, polítics, econòmics i culturals necessaris perquè els joves i les joves puguin exercir plenament la seva ciutadania. Incorporar una perspectiva de gènere en l’actuació que es porta a terme des dels serveis de Joventut és, doncs, indispensable perquè nois i noies tinguin les mateixes oportunitats per al seu desenvolupament.

Tenir en compte de manera sistemàtica les diferències existents en les condicions, expectatives i necessitats de les noies i els nois en el desenvolupament de les polítiques de joventut, ens permetrà trencar el biaix androcèntric sobre la realitat, visibilitzar l’univers de les dones joves i situar-les en una posició justa i equitativa respecte als nois.

Incloure la perspectiva de gènere vol dir, com hem vist, tenir en compte que homes i dones viuen situacions diferents, però també evidenciar i no deixar que passi desapercebuda l’existència de relacions desiguals de poder establertes entre els uns i les altres.

Aquesta metodologia de treball, a més a més, ens proporciona actuar des d’una realitat juvenil no estereotipada i analitzar la diversitat juvenil a banda dels dogmes de gènere. No tots els homes ni totes les dones joves tenen les mateixes vivències ni la mateixa manera de veure el món.

Amb tot, introduir la perspectiva de gènere a la nostra actuació com a professionals de joventut ens obligarà sobretot a parar més atenció en l’anàlisi del coneixement de la realitat, al mateix temps que nodrir les actuacions de matisos i especificitats per donar resposta a la diversitat i a la lluita contra les desigualtats i la discriminació.

Si introduïm la perspectiva de gènere en l’elaboració de les polítiques de joventut, aconseguirem, entre altres fites:

  • Detectar l’existència de situacions socials diferents entre noies i nois, i si aquestes amaguen situacions de desigualtat.
  • Identificar l’existència de relacions de poder asimètriques, i, per tant, l’oportunitat per contribuir a l’apoderament del col•lectiu en inferior situació.
  • Treballar amb el col•lectiu juvenil la construcció d’identitats que superin els models tradicionals de gènere.
  • Materialitzar una igualtat d’oportunitats real entre nois i noies joves, en tant que accés als recursos, a la informació, al desenvolupament personal i a la intervenció en espais de decisió.
  • Treballar contra les desigualtats i les discriminacions per raó de sexe i gènere que es puguin produir en l’àmbit personal, familiar, professional i comunitari (bretxa salarial, feminització de la pobresa, violència masclista, desvalorització de les tasques domèstiques, invisibilització de les noies, violència homofòbica, etc.).


<< Inici |