Sou aquí: inici » 7. Les polítiques locals de joventut a Catalunya en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya » 05_altres_organismes:sj:pol_jov_i:070_locals:072_dimensions:inici » 7.2.3 Dimensió substantiva

7.2.3 Dimensió substantiva

En aquest apartat descriurem les actuacions que els ens locals duen a terme en matèria de joventut. Són polítiques que es fan a partir d’una detecció de les necessitats de les persones joves del territori. Aquesta és la dimensió en què es pot comprovar, més enllà dels recursos disponibles i de les metodologies de treball aplicades, en què s’intervé en els joves i les joves, com es pretén incidir en la realitat social d’aquest sector de la població.

Actuacions en joventut

Hi ha diferents tipus d’actuacions que una administració pública pot portar a terme per atendre les necessitats de la població.

  • Per algunes d’aquestes, l’actuació més convenient és la realització d’activitats (per exemple: cursos de formació, activitats de lleure educatiu, campanyes de sensibilització, etc.).
  • Per d’altres, el més adient és prestar un servei més regular (servei d’habitatge, servei d’informació juvenil, servei de foment de l’associacionisme, etc.).
  • Per altres tipus de necessitats, es pot oferir prestacions a la població beneficiària (beques de formació, ajuts al lloguer, etc).

També pot ser necessari fer una combinació d’aquestes actuacions. En qualsevol cas, cal decidir quin tipus d’actuació és la més idònia.

Quant als àmbits d’intervenció, els ens locals duen a terme actuacions en gairebé tots els àmbits de les polítiques de joventut. Aquestes eren les dades que es van recollir l’any 2009 sobre aquesta qüestió:

Font: Enquesta: Polítiques municipals de joventut Secretaria de Joventut 2009

Actualment i coincidint amb l’evolució de la crisi global que pateix el nostre país, els àmbits d’intervenció s’han anat decantant cap a temàtiques relacionades amb l’ocupació i la formació, tot i que els projectes sobre participació i cultura també són molt importants. Això es pot observar amb els projectes que els ens locals presenten a la convocatòria de subvencions de la Direcció General de Joventut 1):

f28.jpg

Font: Elaboració pròpia

Serveis adreçats a la joventut

Segons la LPJ, els serveis de joventut són les actuacions que, de forma regular i contínua, es presten a les persones joves en els àmbits de l’emancipació i la participació.

Els serveis de joventut són la materialització de les polítiques de joventut, estructuren i concreten les actuacions que volen atendre les problemàtiques o necessitats de les persones joves del territori.

Aquests serveis, que normalment són oferts per les administracions públiques, tendeixen a ser oberts a tota la població juvenil i gratuïts. Els més generalitzats són els serveis d’informació juvenil, que són aquells que ofereixen informació, orientació i assessorament en temàtiques d’interès per a la joventut. De fet, els serveis d’informació juvenil que formen part de la Xarxa Catalana de Serveis d’Informació Juvenil són més de 300. La XCSIJ té les funcions següents:

  • Formació complementària del personal dels serveis d'informació juvenil que componen la Xarxa.
  • Promoure la creació de nous serveis d'informació juvenil.
  • Vetllar per l’eficàcia i la qualitat del SIJ.
  • Vetllar pel compliment de la normativa SIJ.

Uns altres serveis molt comuns i generalitzats són els de dinamització juvenil, que, tot i no anomenar-se d’aquesta manera normalment (sinó com casal de joves o espai jove, etc) són aquells que ofereixen activitats contínues de dinamització i de foment de la participació. Altres tipus de serveis que són propis de les polítiques són els que estan relacionats amb les temàtiques d’emancipació, com ara els serveis joves d’habitatge, els serveis joves de treball o els serveis d’assessorament de salut, etc.

Aquests últims, en alguns territoris, s’han anant aglutinant en un únic servei, les oficines joves. Aquestes oficines, que a partir de models ja existents al territori va adoptar la Direcció General de Joventut per crear la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ), agrupen els serveis d’informació bàsica i assessorament sobre les temàtiques pròpies de l’emancipació juvenil.

La XNEJ pretén la creació de xarxes de treball d’àmbit temàtic i territorial, que permetin l’extensió dels serveis d’emancipació al territori i la col•laboració dels agents que intervenen en el territori per millorar la incidència de les polítiques de joventut.


7.2 <<

1) Aquesta gràfica mostra l’àmbit principal dels projectes dels ens locals amb pla local que han estat classificats com a específics d’un àmbit en la convocatòria de subvencions de la DGJ l’any 2012.