Sou aquí: inici » 7. Les polítiques locals de joventut a Catalunya en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya » 7.1. Els agents del món local

7.1. Els agents del món local

Des del punt de vista operatiu, ja hem vist que el món local és un agent executor del Projecte Territori, que és el projecte que concreta, planifica i articula les actuacions en polítiques de joventut de les diferents administracions al territori per a la consecució dels objectius estratègics del PNJCat. Per tant, els agents del món local hauran de treballar coordinadament i sota el marc del PNJCat, amb les seves capacitats i competències, per desenvolupar polítiques de joventut que contribueixin a l’assoliment de la missió establerta en aquest pla nacional.

L’esquema següent ens presenta els agents institucionals del món local 1).

7.1.1 Els consells comarcals

Són les administracions d’abast comarcal que tenen la funció d’assistència i cooperació amb els ajuntaments del seu territori. Aquest suport en matèria de joventut es concreta bàsicament en tres aspectes:

  • Vetllar perquè als municipis de llur àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis i les activitats complementaris en matèria de joventut dels ajuntaments.
  • Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica en matèria de joventut als municipis de llurs àmbits territorials, tenint en compte les necessitats dels diferents municipis i fonamentant llur actuació en la coordinació i la promoció d’intervencions mancomunades.
  • Exercir les competències complementàries en matèria de joventut que els municipis els hagin delegat o de les quals els hagin encarregat la gestió, en els supòsits i requisits establerts per les lleis.

Per fer aquestes funcions, els consells comarcals segueixen diferents estratègies i utilitzen diferents instruments per implementar-les, i ho fan de manera diferent segons el territori. D’aquesta manera, els consells comarcals, mitjançant el Servei Comarcal de Joventut, ofereixen als municipis suport tècnic i polític per a la definició i la implementació de polítiques (assessorament, formació, programes mancomunats, etc). També, segons el cas, fan actuacions adreçades més directament a les persones joves, com ara serveis d’informació juvenil, serveis de salut, d’habitatge, de dinamització, etc.

Una altra de les actuacions que desenvolupen els consells comarcals de suport als municipis és la contractació de personal tècnic compartit, consistent en el fet que diversos municipis, generalment en conveni amb el consell comarcal, disposen d’un professional de joventut per desenvolupar polítiques locals de joventut. Aquests tipus d’actuacions es desenvolupen en municipis petits amb pocs recursos.

7.1.2 Mancomunitats i consorcis de municipis

Són agrupacions de municipis amb característiques comunes que sumen esforços i recursos i que els són delegades competències i actuacions que interessen a tots ells. En matèria de joventut fan polítiques locals des d’aquest àmbit per a tots els municipis que en formen part.

7.1.3. Ajuntaments

Els ajuntaments són la unitat administrativa bàsica dels municipis de Catalunya i, juntament amb les entitats municipals descentralitzades (a partir d’ara EMD), són les administracions més pròximes a la ciutadania i, consegüentment, les que tenen més capacitats per conèixer i aplicar polítiques més ajustades a les necessitats de la joventut del seu territori. En aquest sentit, els ajuntaments poden desenvolupar les actuacions complementàries següents, segons la LPJ:

  • a) Elaborar plans locals en matèria de polítiques de joventut, amb l’assessorament, si ho requereixen, de l’Agència Catalana de la Joventut.
  • b) Detectar i estudiar les necessitats en matèria de joventut dins llur àmbit territorial.
  • c) Promoure l’emancipació de les persones joves en llur àmbit territorial i d’acord amb llur marc competencial.
  • d) Afavorir la participació juvenil en la vida política, social, econòmica, educativa i cultural de llur municipi.
  • e) Afavorir i promoure l’associacionisme juvenil i la creació de consells locals de joventut en l’àmbit territorial del municipi.
  • f) Crear i gestionar els serveis necessaris per a l’execució de les polítiques de joventut dins el municipi.
  • g) Gestionar les polítiques de joventut com a conseqüència de convenis i d’altres instruments de col•laboració que subscriguin amb la Generalitat amb aquesta finalitat.

7.1.4. Entitats municipals descentralitzades

Les EMD són unitats administratives inferiors als ajuntaments, formades per juntes veïnals de nuclis poblacionals d’alguns municipis. En matèria de joventut, poden desenvolupar les mateixes actuacions que els ajuntaments.

Hi ha altres agents no governamentals que també intervenen en el món local, com ara el món social i associatiu, el món empresarial privat, etc., duen a terme accions i intervencions que tenen efecte en les condicions de vida de les persones joves.


Inici << | 7.2 >>

1) En aquest esquema es pot afegir, només al territori de les comarques de Barcelona, la Diputació de Barcelona que a través de l’Oficina del Pla Jove també intervé en les polítiques locals de joventut.