Sou aquí: inici » 5. Marc competencial i legal de les PJ a Catalunya » 5.4. Desplegament de la Llei de Polítiques de Joventut

5.4. Desplegament de la Llei de Polítiques de Joventut

El desplegament d’una llei és tan o més important que la mateixa llei. La LPJ fixa un marc institucional, però el seu desplegament requerirà alguns instruments jurídics complementaris. Concretament, la LPJ recull la necessitat d’impulsar els reglaments següents:

  • Reglament del Consell Rector del Pla Nacional de Joventut de Catalunya.
  • Cens d'equipaments i serveis juvenils.
  • Reglament de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil.

Això permetrà completar el marc jurídic del model català de polítiques de joventut i fer efectiu el desplegament de la llei.

Consell Rector del Pla Nacional de Joventut de Catalunya

El Consell Rector del PNJCat està integrat per representants de l’Administració de la Generalitat, de les entitats municipals i del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i és l’òrgan de coordinació i seguiment del pla. La LPJ institueix el Consell Rector com a òrgan col•legiat de decisió en matèria de polítiques de joventut. Actualment, el Govern ja ha regulat per reglament aquest Consell Rector, tal com estableix la LPJC.

Cens d'equipaments i serveis juvenils

La LPJ no pot quedar, només, en un marc conceptual. Ha de tenir una traducció pràctica, en forma de serveis per a les persones joves. La llei preveu la creació d’un cens d’equipaments i serveis juvenils que ha de constituir la base per elaborar el mapa general d’instruments d’execució de les polítiques de joventut. El mapa ha de servir per identificar els serveis i equipaments existents i per donar-hi suport tècnic i econòmic.

Regulació del sector dels professionals de la joventut

La LPJ fa un reconeixement explícit dels professionals de la joventut com a treballadors especialitzats. En aquest sentit, se supera un greuge històric. També reconeix la importància de la formació i obliga l’Administració a garantir una formació de qualitat.

Però la llei no entra a regular aquest sector professional. La definició de perfils professionals, l’establiment de les ràtios corresponents o la fixació de les retribucions que han de percebre aquests professionals són elements que cal començar a abordar. I convé fer-ho comptant amb l’opinió dels professionals amb una trajectòria més dilatada i consolidada i tenint també en compte els punts de vista de l’Associació Catalana de Professionals de Polítiques de Joventut.

Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (a partir d’ara XNEJ)

La LPJ situa l’emancipació com a prioritat. Però si realment volem incidir en els processos d’emancipació juvenil, hem de fer un enfocament multidisciplinari i transversal que englobi polítiques tan diverses com les d’educació, treball o habitatge. Això implica que les polítiques de suport a l’emancipació han d’estar coordinades amb els diferents departaments de la Generalitat i, també, amb el món local.

L’oferta de serveis i recursos per a l’emancipació és força àmplia, però també excessivament dispersa, ja que són moltes les institucions que fem actuacions en aquest camp. D’altra banda, el cost que suposa oferir aquests serveis només té sentit quan hi ha una massa crítica suficient d’usuaris potencials. Això comporta que, actualment, la seva oferta es distribueixi de manera molt desigual al territori i que es generin greuges comparatius. A fi de compensar-ho, alguns governs locals havien començat a unir els seus serveis en un consorci conjunt, per crear conjuntament una oferta integral de serveis d’emancipació juvenil.

La XNEJ té en compte tot això i es concep com un instrument per coordinar esforços i racionalitzar l’ús de recursos, tot evitant duplicitats i garantint la complementarietat dels diferents recursos i serveis. Això es concreta amb la creació d’un nou model d’equipament juvenil: l’oficina jove, que té abast comarcal i aglutina rere una finestreta única els recursos i serveis per a l’emancipació que presten les diferents administracions que actuen al territori. La XNEJ és, doncs, un instrument per al treball en xarxa del conjunt d’administracions del país.

www.oficinajove.cat

Podeu consultar la Llei 33/2010, d’1 d’octubre de polítiques de joventut (text consolidat). El text d’aquesta llei ha estat actualitzat el gener de 2012 i incorpora les modificacions efectuades per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (DOGC núm. 6035, de 30.12.2011).


Inici << |